HomeVierde brief van Jan Regtuit, passagier van het schip De Nederlanden, vroeger gevoerd door kapitein KaasPagina 4

JPEG (Deze pagina), 870.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 12.61 MB

ll rv Y Y ` l rw M Y H V W l "m;“"`/` l`j§._' .
l
( ‘ï l ,
durven wagen ?' -­­ Onlangs is hg ook weer met zijn ,
liefje hier geweest, die hare vrienden het eene «
en ander voor den ouden heer heeft aangekocht, met
het voornemen om hem dezen winter bg ons", in de J
kajuit lekkertjes te koesteren ; doch daar wel merk- <
` ten dat het hier niet pl·uz`s was, hebben de ver~ ä
standigste partij gekozen en zich in tgjds weggepakta '
De manschap gaat intusschen getrouw voort met;
het schip weder tot den zeebouw in staat te stellen , ‘ j
want het verveeltr hen hier danig. Kan er ook iets; ·_
hatelijker voor een? zeeman zijn , dan na zijn reizen: j
en zwerven op een eiland te landen , waar niets dan
armoede heerscht? Komt het hem niet toe , na al L
zijn zwalken, zich op het land ten minsten eens te l
kunnen verlustigen? Zulks kan hier niet. ­- Hij; »
vloe/ct het eiland van Bezuz'nz;gz'ug ; alle soorten van
geloften worden aan Neptunus gedaan, als hij het: Y
scheepje daaraf redt; bede op bede gaan er tot den:
Kapitein., die zich niet verwaardigt dezelve te hoo-
. ren. De Champagne óenevell hem de zinnen z hij was ;
waard dat wij met het schip heen gingen en heur {
hier aan zich zelven overlieten, dan de ecjuipage Q
‘ Bestaat uit brave lieden , die, wel wetende dat er
_ zonder roer niet gezeild kan worden , liever onder _,
de geweldenarij willen bezwijken, dan zich tegen hun N
opperhoofd te verzetten, Niets dan zegen kan er op
_ zulk een edel grondóeginsel volgen: de goden laten ‘
het wel eens tot het u·iterste· komen; maar dan zeg~ j
gen zij ook; tot hiertoe en niet verder. ¥ ·
Zoo staan de zaken bij ons. Laat ik u nn wat van T
het eiland,ver‘halen.. Alleen op dezen, zoo vreem­ V
den bodem rond te zwerven beviel mij niet, zoo dat ï
ik onzen ouden Vetweilander opzochten hem verzocht t
met mede te gaan,. Niels was hem aangenamer; l
Onder het wandelen maakte mij opmerkzaam op l
de trotsche gebouwen, welke m-en elders paleizen;
zoude noemen ;’ op de kerken van allerlei gezindhe­ ze V
den, welker torens tot aan de wolken reiken; op de
waterleidingen, dijken en sluizen , welke de zee en V,
de rivieren in bedwang houden ;· op de fraai aange1e·
ï
l