HomeVierde brief van Jan Regtuit, passagier van het schip De Nederlanden, vroeger gevoerd door kapitein KaasPagina 2

JPEG (Deze pagina), 817.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 12.61 MB

· fa i .
VOORBERIGT.

i Ziedaar een vierde brief van .Imz.I£cgtuil, met nog eenen i
_ van een' matroos, aan boord van dat zelfde schip, aan zijnen
vriend , een rustend stuurman op een schip , Eeudragf
maakt Mug! geheeten. Dat deze fabeltjes bevallen, is mij-
aangenaam; maar dat er in onze verlichte eeuw menschen ,
· zijn, die aan de Arabiesche nachtverlellingen of aan de spreek- A
jes van Moeder de Gans gelooven, doet ons leed; en het ·
griefde ons ”onlangs te ontdekken , (want daar wij weinig ‘
eouranteh lezen , wisten het eerst buiten tijds t) dat een t
zivartgallige , zich noemende: P; V. uit tl. .een werk in min-
‘ achting zocht te brengen, tot welks beoordecling hij bewijst
lxoegenaamd niet berekend te zijn, als sprekende eene war-
taal , waar kop noch staart aanis,en hoegenaamd niet te be-
grijpen. beschouwen hem dan ook als een kind , dat i
· nog ter schole gaat., en wien een prenteboekje of iets dcrgc­
lcijks beter dient. Een groote St. Nicolaaspop van taaitaezi, i
­ schiitersnde wave klatergoud, durven wij hem. niet te ge-
ven , ­­- de Hemel weet- waar hij. die voor zou aanzien ! ? -­- t
Echter geeft hij blijken van een tamelijk goeden aanleg tot
de rekenkunst te hebben, en prijzen wjj het ldl.l®lTl,(lZllIl1lá; _ ' ·
de voorregten en zegeningen, die ons land onder een welda- «
dig bestuur geniet,naar waarde weet te schatten. Hulde aan V
zijnen uitroep: leve de Tweede Kamer! leve Oranje! leve ·`
de Koning! en wij, voegen. er nog bij: leve het lieve Va- ·
derlaud! C
De brief uit ZZ in dank ontvangen , en- wf, verlangen er {
weder een. l
Het stukje: Een Griek-, enz. is schoon , zeer schoon;. 3
. maar mogen wij niet plaatsen , zonder toestemming des ei-
genaars , welke wij zuilen trachten te verkrijgen. i
.4.. wensohen wij nog wel eens te spreken , eer ZijnEd. Y
verder voortgaat , niet zoo zeer om hem tot leermeester te
` willen dienen, dan wel om ZijnEd. onze gedachte mede te- g
deelen. Oefening beschaaft, dienen wij bij het onderwi_js· t
_ niet uit het oog te verliezen. j
Op de overige ingezondene stukken kunnen wij vooreerst `
niet borigten. · V E,
December 1843. E
­ (
., ­ ,­",,,_,,.,¤.,__,n¢=z;¢aT·:.»;:1ï2ï;'·~ '·~ »«­·­­ " · ·~».T`y··‘*. . _:t Y hij Mmm , W , r