HomeVierde brief van Jan Regtuit, passagier van het schip De Nederlanden, vroeger gevoerd door kapitein KaasPagina 16

JPEG (Deze pagina), 830.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 12.61 MB

äià
ljivll
< w > » ï
helpt haar dat! Zij en hare kinderen zün ons lief,
maar haar man , schoon­ en grootvader is het drie~ ig
[tal, waar wij allen onze ellende aan te wijten heb- lj
ben, en daarom houden wij niet van die huiche­ l
r laars , ~­­ die goddelooze schepsels. 3
Met tranen in de oogen vraag ik U, waarde vriend!
om hulp enjraad. Ik vernam dat het schip Een-
drag! maakt Jllagi, waarop gij weleer stuurman ·
waart, alhoewel onttakeld , toch nog aanwezig is,
en naar men hier zegt, in de haven van Vetweiland · j _,l
den vreemdeling als den grondslag der vaderlandsche `j
welvaart en grootheid wordt aangewezen. Als dit , jv
‘ zoo is, beste Vriend! oude zeevarendel blijf dan A
niet langer stuurman aan wal! zit dan om Gods wil,
niet langer met de handen over elkander, maar kom E
p tot .onze redding opdagen! want: het schip Eenclragt _ ' Qi
maakt Magt, is de eenigste hoop 'van het schip `
de 1VeeoZerlanaZen. .
Vaarwel, antwoord mij spoedig, en adresseert uwe ·
brieven maar aan JAN Bnermr. , rijr
­ Uw Vriend, "
t Aan boord van het V VRAAGBAAD. “
schip de Neederlunden. _
v November 1843.
V ie
= · Bj denzeyden:
V Verzameling van 250 Toasten, voor Bruiloften en
andere Festiviteiten, Tweede Druk .... . f 0,75. ` ,
" Hg/men , Brniloflsliederen, voor alle betrekkingen » 0,60.
· .Hmvly/cs·Wensclzen . . . . . . . . . . » 0,35. _
` .ZVieuujaars­6‘edichz§es, voor kinderen , om aan al vt`i
· hunne betrekkingen te schrijven . . . . . » 0,25.
7erjaa»·­Gedichqes. voor Kinderen ," idem . . » 0,25.
Jllereersie 1i’in0Zer­Gedick»j¢s . ..., . ,, . » 0,25.
il" ~
lx
. ~ ' _ ïït
; _ I lil