HomeVierde brief van Jan Regtuit, passagier van het schip De Nederlanden, vroeger gevoerd door kapitein KaasPagina 13

JPEG (Deze pagina), 765.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.21 MB

PDF (Volledig document), 12.61 MB

V"
al
E I
( I3 l .
i Aan den Heer EDELIIJBT,
Stuurman op het Schip _
Eendragt maakt Mag!.
VVAAHDE VRIEND!
l I Wel foei! wel foei! wat reis. ­-· Help! help!
roept al het scheepsvolk. Maar roepen en schneen­
Q wen hebben wij al zoo lang gedaan, dat helpt ons
" niet, en daarom sclirijf ik u, mijn waarde Vriend! ­­­-
Sta mij, sta ons allen bij. Het spreekwoord zegt:
de beste sluurlui zitlen aan wal, en daar je toch
een onde stuurman bent, en de onze geen stuiver
waard is , zou dat spreekwoord zich wel eens kun-
Q nen bevestigen; en eer wij geheel ten gronde gaan
wil ik toch nog proberen of gij, waarde Vriend,
ons met raad en daad niet helpen kunt; want er is
l nog wedden aan: of dat weleoz allen; maar
l ter zake. `
· - Je weet ons scbeepje is oud, - en ofschoon het
j veel geleden had, toen vreemden het ons afgenomen
en in hun bezit hadden, waren wij die rampen
reeds grootendeels te boven gekomen. Het zag er
F uit als of het pas van stapel liep. Hoe klein en
oud het ook was , het werd van menigeen benijd:
i ’t is zoo een goed gebouwd scheepje; men kan er
zich zoo op verlaten, met tegenwind en storm er
i zoo op rekenen, ·- en de equipage? kerels als
klokkenlll wat langmoedig, ­­- maar leeuwen als zij
beginnen. Wat gaven zij niet al blijken van deugd
en moed , van spaarzaamheid, beleid en trouw, van ;
Q gehechtheid aan schipper en aan- schuit; dat weetje
immers wel? ­­ Ons schuitje, meen ik wel eens A
[ te hebben hooren- vertellen, is ook nog met de v
vlag ten top gehesehen, bij menig zeepartijtje ge-
ï weest. Hoe het zich daar toen gedroeg moet u ook
nog geheugen. Veel van het volk, waar het toen
g mede bemand Was, bij velen goed bekend, weleer
è
4 t
l
ä
l