HomeVierde brief van Jan Regtuit, passagier van het schip De Nederlanden, vroeger gevoerd door kapitein KaasPagina 11

JPEG (Deze pagina), 846.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 12.61 MB

` ` " ` " *"’,,,,;~r " v ’ ,_____, ._;­»,,_,_ ‘ ,r__,,__,.f._».._ ,,«­..,.....,_,.,..,,,,` "’ ,
kf V
j .
t < M >
groote stad een werkhuis opgerigt,waarledigloopende
werklieden werk kunnen bekomen. Een schoenma-
ker b. v. geen werk hebbende, krijgt schoenen, laar-
zen ; een timmerman, stoelen, tafels ; een kleedermaker,
broeken , vesten; die weinig kennen , doosjes of `
kinder speelgoederen te vervaardigen, tegen vastge-
stelde prijzen, welke uit een daartoe gesteld fonds
betaald worden. Deze goederen worden maandelijks
bij opbod publiek verkocht, en dergelijke verkoo-
pingen zijn van de formaliteiten der wet verschoond.
Menigeen koopt er iets , meer om het nuttig doel te
bevorderen, dan om er een koopje te hebben, zoo
dat het fonds aangroeit en men reeds in de afgelegene
wijken dier steden, waar de woningen in verval zijn,
'huizen doet bouwen, die op dezelfde wgze verkochf D
worden. Het nut dier inrigtingen behoeft geen be-,;iQï,Q'l ï·* if
toog; het weert de bedelarij , geeft de policie yggtj;w"àtl< " ­ ·
. den bedelaar tot zünen pligt te brengen , en moedigtajgii i E; i_
de ouders aan, hunne kinderen, in plaats van die "i""""""‘~’
- als loopjongens te doen dienen, eenig ambacht te lee-
ren. ­- Zij zien nu het spreekwoord bewaarheid:
Wiet er ook sterft, een ambacht sterft niet.
Nu moet ik weg, vervolgde hij opstaande; maar
ik kom hier dagelijks en hoop de heeren dan wel na-
der te spreken, Wij ongelukkige bewoners van het
eiland van Bezuirzzging, waaraan zoo veel te verbe-
teren is , kunnen aan geene verbetering meer denken.
De geldzucht, die onzen Koning zelf zoo beheerscht,
doet hem handel drijven in dingen , waarmede een
gegoed burger zich niet zou willen onledig houden. j
Doch dit is tot daar aan toe, misschien doet hij het j,
om anderen bezigheid te verschaiïen , wij willen ten
minste niet alles van de slechtste züde beschouwen.
Als hij maar niet in de effecten handelt, naardien
een Koning , die dat doet, bij een valsche speler te ­
vergelijken is, die met kenbare of geteekende kaarten '
speelt: want daar hij , door zijne hooge betrekking,
natuurlijk vooruit weet of de papieren zullen rijzen
of dalen , is hij daardoor in staat zijne onderdanen in i
. _ tt