HomeVierde brief van Jan Regtuit, passagier van het schip De Nederlanden, vroeger gevoerd door kapitein KaasPagina 10

JPEG (Deze pagina), 801.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 12.61 MB

~­~.,__;_v;,.«,p.«. .,.._,". `”__ YL. ¥M§`·, l .i v
A Flhj!
i .
r ë
t ( *0 l =
in staat is, te remplaceren levert züne zoons, hoe
arm ook, altüd dezelfde waarde.) ­- Zijn buurman
een geëmploüeerde, in een’ zeer goeden post, heeft
_ een eenigen zoon, ­- deze is vrij ­­­­ ergo, die heer
i betaalt niets in de krijgsbezwaren. llllijn vriend, die
buiten dien op zwaarder lasten zit dan de geëmploi­
jeerde, meer noodig heeft voor zijn huishouden , en
het wat moet berekenen om rond te komen , die er
hoegenaamd geen belang heeft of Piet of Jaap
regeert, geeft zijn zuur gewonnen geld om zz)`n’ buur-
man te beschermen , die er wel degelg/s belang bij
heeftldat de boêl staande Mg]? en er ­-­ niets toe
bijdraagt. - De onre_qioaa1·d¢ghez'd bleek te klaar
om niet ingezien te worden, waarom men nu ook
het plan heeft die geheele wijze van ligting af te
schaffen , en de landmagt zamen te stellen uit vrij-
willigers, die uit een fonds zullen bekostigd worden
in diervoege geheven:
Van ongehuvvden , boven de 25 jaren, en
van gehuwden zonder kinderen, jaarlijks f1O -
-­- ­--­-­ met een kind, ­-­-­·- » 8
i -­ ­­-­­-­ -­ twee kinderen, ­-­­­­­ >> 6
-- --­­­- -­ drie -­-- ­--­- » 4
­-­­­ ~-­-­- -­­- vier -­­--­- --»-­­ » 2
Gehuwden met meer kinderen zijn vrä. Zoodra een
zoon 25 jaren is , komt hij voor zich zelven op. Gü
begrijpt dat de grondslag dier schaal uit de lucht ge-
grepen is , en slechts dient om een denkbeeld van de
evenredigheid te geven. Verders moet zij ook geclas-
sificeerd worden, want het zoude weder eene on-
, billijkheid zijn, als een arm man met even veel i
kinderen als een rijke, hetzelfde moest opbrengen.
Om kort te gaan, het plan wordt door eene deskun· .
dige commissie gewijzigd en men heeft alle hoop het
spoedig in werking te zien.
Hulde aan het eiland van Verbetering! was het,
wat ons eenparig uit het hart opkwam. En schrijft
uw vriend nog iets van dien aard? vroeg ik den Be-
zuiniger verder.
Ja, hervatte hij, onder anderen is er in iedere