HomeHet persoonlik kontakt tussen leraar en leerlingPagina 7

JPEG (Deze pagina), 879.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 17.01 MB

1 L
I
I
I
>
I
I
I
X
HET PERSOONLIK KONTAKT TUSSEN LERAAR
I EN LEERLING.
I
I De titel, niet door mij bedacht, veronderstelt, als vanzelf-
sprekend, dat dat kontakt er altijd is, altans in de school. ln
g zov·er is dat natuurlik ook wel j-uist, als men het stellen van
, I een vraag in de les door een leraar, en het antwoord geven
daarop door e·en jongen of meisje, kontakt kan noem·en.
N atuurlik, dat is het dan ook wel. Maar toen het konferentie-
bestuur tot de formulering kwam van wat het wenste, dat
j er vanavond behandeld zou worden, zal het bij het kiezen
van het woord ,,kontakt" toch wel gedacht hebben aan het
nauw·er m·et ·elkaar in aanraking komen, dat bij een leraar en
een leerling mogelik is.
Nu zou ik al dadelik willen pon-eren: dat nauwer kontakt,
het nodige, het wenselike ·ervan, ook i11 de school (van buiten
de school praat ik voorlopig nog helemaal niet, dat is maar
voor heel enkelen weggelegd) vind ik niet vanzelfsprekend.
Ik kan me voorstellen, dat iemand, wiens akadcmietijd
I z’n eind nadert of die zijn middelbare akte gehaald heeft
I en nu de school in ’t zicht krij gt, m·et ·deze gedachten ron·dloopt:
les geven is wel een goed ding, een mooi ding ook, een nood-
zakelik ding ook; maar ik word toch hoofdzakelik leraar
om de omgang met de kinderen, om voor hen wat te kunnen
zijn, om hun wat mede te geven in hun leven. En deze
gedachte is zeker niet vreemd aan die a. s. leraren, die
jongenskampen hebben meegemaakt, die het N. C.S. V.-leven
kennen en dan gezien hebben de betekenis van de p­ersoonlik-
7 heid voor het leven van anderen.
H-et is goed dat me11 met idealen zijn werk tegemoet gaat.
­ Maar men moet het ook tegemoet gaan met nuchterheid j
en met een helder begrip van wat naaste plicht is. En naaste ’
A plicht voor een a.s. docent is: dat hij zo goed mogelik, met
z’n beste krachten les geeft in het vak, waarvoor hij is aan-
F gesteld. Als hij dat doet, en blijft doen, als heel zijn aandacht
g zi­ch koncentreert op z’n onderwijs, als het er hem om le doen
is de kinderen de nodige kennis bij te brengen van z`n vak,