HomeHet persoonlik kontakt tussen leraar en leerlingPagina 20

JPEG (Deze pagina), 877.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 17.01 MB

l Vi ­. i ` · `
Ul'l`GA`'E VAN J. 13. XYOLTEHS -- GRONINGEN, DEN HAAG
­ DR. W. F. DE GROOT l
EN DR. C. DE IONG _ l
Eerste deel, met 69 figuren, ingenaaid f 2,50, gebonden f 2,90
Tweede deel . L .......... ‘ . . . ter perse
Derde deel ............. .. . ter perse ”
_ ‘Bén van de beginselenvan dit leerboek (waarvan de eerste twee deelen voor de
. oc-leerlingen van het Gymnasium bestemd zijn) bestaat hierin, dat de leer der functies -
niet als afzonderlijk onderdeel naast de Algebra gesteld is, maar daarin geheel ver-
werkt wordt. Alle overbodige techniek is vermeden. Door tal van vraagstukken wordt
aan de leerlingen getoond, hoe de Algebra in allerlei richtingen kan worden toe-
gepast; de Meetkunde is hierbij niet vergeten. De negatieve getallen zijn ‘iets later ,
behandeld dan men dit gewoonlijk pleegt te doen. Talrijk zijn de vraagstukken, die `
opgelost kunnen worden zonder de kennis van deze getallen. Stelt men de behan-
_ deling der negatieve getallenwat uit, dan beschikken de leerlingen reeds over een
zekere mate van algebraïsche kennis, waardoor het begrip der negatieve getallen
· voor hen veel gemakkelijker wordt en waardoor men ze tevens op een natuurlijker `
wijze kan invoeren; zij dringen zich als het ware vanzelf op.
Aandacht is ook geschonken aan de benaderde getallen en het rekenen daarmee;
de schrijvers hebben echter gemeend, hierin niet te ver te moeten gaan. In ver-
êband met de bestudeering der functies spreekt het vanzelf, dat wat meer dan
gewoonlijk aan ongelijkheden gedaan wordt.
· ' Beide er-deelen bevatten een groot aantal herhalingsvraagstukken, welke de leer-
lingen ongetwijfeld niet alle zullen kunnen maken; de verscheidenheid ervan houdt E
echter, naar de schrijvers hopen, rekening met de verschillende wenschen der
leeraren.
Na de algemeene herhaling in deel II volgen nog korte hoofdstukken over de ' i
E voortgezette benadering van de wortels van een vergelijking en de nauwkeurige
, bepaling van het maximum en minimum van een functie; Zij zijn bedoeld als
afsluiting van die hoofdstukken, waarin van vraagstukken een oplossing werd ge- _`
' geven, die slechts op een schatting berustte. Aangezien dit niet behoort tot de {
stof, die gewoonlijk met de 1­leerlingen wordt behandeld, hebben de schrijvers ge-
meend, dit gedeelte een afzonderlijke plaats na de algemeene herhaling te moeten l
geven; men kan het daarom zonder bezwaar weglaten, als men dit wenscht.
Het tweede deel besluit met een overzicht van de ontwikkeling der algebraïsche _
begrippen.
Ul'l`GAlli VAN J. B. \'()l.'l`ElàS - GR()NlNGENt DEN HAAG