HomeHet persoonlik kontakt tussen leraar en leerlingPagina 16

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 17.01 MB

14 _
nog in geen jaar aan toe. U zou ’t meteen en misschien voor j
goed `bederven. Dat is ve·el te moeielik." Ziet n, dat, wat hij ,
wou, dat is die omgang, die beginnende docenten zo aan-
lokkelik lijkt. Die 0-ok aanlokkelik is. Maar je moet de paarden
van j·e stal e·erst kennen, voordat je met ze naar buiten gaat.
Nu wil ik persoonlik erkennen: ik ben schuchter in die
dingen. Ik hou·d het misschien teveel tegen, dat een dagje
uitgaan, dat jonge dooenten zo graag willen: naar een concert, E
naar een mus·e·u1n, naar een fabriek. Maar dat komt, omdat
[ . het ook zo moeilik is, het moet zo geweldig goed voorbereid. Q
J·e bent er niet af met 20 kaartjes voor de trein g·eno·m=en en é
t de direkteur van het museum gewaarschuwd te hebben, dat ;
` je komt. Daar zit veel meer aan vast. Zelfs een man., die ik
met het volste vertrouwen zag gaan met een klubje jongens, Q
t kwam de volgende dag bij me met; ,,Er is toch gisteravond
iets vervelends ge·beur·d." Toen werd het me toch weemoedig
t om ’t hart: zelfs bij hem dacht ik. Maar ja, de Hollander is
j een ongedisciplinee-rd wezen, dat weten we, nietwaar? Dus
l laten we er rekening mee houden. -
Dan nooit uitgaan met de kinderen? Dat heb ik niet gezegd,
dames en heren. Voorzichtig zijn, vooral als beginner. Want
je bent zó v·erantwoordelik. Wilt u der omgang met de leer- Y
f lingen buiten het klasseverband, zoek hem dan liever bij hun
j spel en hun ontspanning: bij hockey, bij voetbal, bij roeien, i
t bij de toneel-, bij de muziekklub. Dat is to­ch wel iets een- j
voudiger. Al zijn ook -daar moeilikheden. Maar leg nu, om te N
beginnen eens voor u zelf alle nadruk op de woorden: Wil ik
de omgang. Dat moet u u zelf toch wel degelik afvragen. Of t
dat will·en -echt is, nl. of ’t oprechte belangstelling is voor
de kinderen en hun spel. Want ’t moet echt zijn. Anders is 5
’t toch niets waard. lk heb vroeger e·en leraar gekend, die was
altijd overal bij. Hij slo·eg geen match over. Zijn kollega’s
zag·en ’t voor zuiver·e· munt aan. Maar de jong·ens wisten b·eter.
t Die z·eiden: ,,Hij wil getapt zijn. Echte belangstelling heeft hij . ’
j _ niet." En zij hadden ’t bij ’t rechte eind. %·
Maar kunt u ’t, kunt u eerlik, met een kinderlik gemoed
l deelnemen aan het spel der kinderen, n waarachtig geven aan
hun to­n=eelr·epetities, m·et uw hart hun o-rkest of koor leiden
- u b·ent e·en gelukkig mens. Want op datvterrein achten
velen zich wel geroepen, maar weinigen schijnen mij toch '
l uitverkoren. Jawel -- ik weet het wel - ik oordeel streng.
, lk z·eg: houd u bij uw les ·en uw on­derwijs en wees liever ‘
. daarin goed, -dan een halfbakken mens te zijn in de buiten-
t

t