HomeHet persoonlik kontakt tussen leraar en leerlingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 17.01 MB

13‘
man, nog in het lan·d der levenden, hoewel tot een oudere l
_ generatie behorend, ·die ik wederom, wetend wat ik doe, met .
het woord pedagoog kwalificeer. Een zijner leerlingen vertelde j
mij van hem eens: ,,Hij begon altijd les te geven. vóór de l
lessenaar, maar al gauw was hij in zijn onderwerp en dan
stond hij tegen z’n lessenaar, hing er aan, er op, zat er ten i
~· slotte so-ms bovenop? Ja, ziet u, als je ,,in paedagogiei·s" van
’t god·delik geslacht bent, da11 vallen uitwend.ige dingen weg. i
omdat het een en al innerlikheid is, wat daar uit een zekere l
pers·oonlikheid naar voren komt. l
Maar houd als beginner maar aan vormen vast, dat kan
ook probaat zijn tegen wanorde, ook tegen dat andere gevaar,
dat jonge do-centen bedreigt en dat mij erger schijnt dan
wanorde: ·d-e gemoedelikheid. Kijk, je hebt beginnende docenten, i
die dadelik door de jongens geschikt gevonden worden. Herrie
wordt er niet bij ze gemaakt; -daar is geen reden voor. Maar
uit d·e geschiktheid wordt een soort kameraadsehappelikheid
geboren. De do-cent zegt eens een aardigheid; die wordt be- j
antwoord., er wordt een verhaaltje uit geboren, dat gaat ,
. _ allemaal erg prettig. Maar intussen is het uur aan de gang.
En er moet les gegeven worden. Dat wordt echter hoe langer l
ho·e meer uitgesteld: ~,,M·eneer of juffrouw, z·egt u nog even
. dit." En weer wordt de les opgehouden. Thuis gekomen vo·el l
je wel, dat er iets ni·et in den haak is. Heb je wanorde? Neen, l
wanorde heb je niet. Dus is ’t in orde? Neen ~ in orde is
’t ook niet. Want dit voel je: je kunt toch niet de les beginnen, .
wanneer jij wilt. De les begint als de jongens het willen. En A i
die willen het op ’t laatst helemaal niet meer. Maar je hebt i
toch geen wanorde. Neen, want je 11·ebt iets dat erger is dan .
wanorde. Want wanorde zie je en hoor je ·en voel je. En je
kunt j·e er tegen verzetten. Maar in de gemoe=d•elikheid word j
_ je in alle kalmte en to, zo onopgemerkt, fatsoenlik vermoord. i
Dat komt van je praten. Dat komt van je afdwalen. Je moet j
niet prat·en: je moet les geven, en je plicht doen.
, i Of je dan nooit eens mag afdwalen in de les? Jawel, dat
mag wel. Maar schaars en op je geweten passen. Okkasioneel
onderwijs kan wel eens prachtig zijn. Maar denk om de i
zelfkennis, die ervoor nodig is. En wees als beginnend docent i
schuchter ·en voorzichtig. Er is, met je buiten de les te begeven j
° aanvankelik veel m·eer te bederven dan te winnen. j
Een jong leraar, die 14 ·dagen les gegeven had kwam bij me l
en zei: ,,Vindt u goed, dat ik met de tweede klas het volgend
uur naar buiten ga." Ik antwoordde: ,,Me!neer, daar bent u