HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 9

JPEG (Deze pagina), 858.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

­­­­.e .`r ­<. -- ,·»- »· -· ­ · V -~ ·- - · - ~
I
· lingsche beschuldigingen van overdrtjving, lastig valt, ter-
wijl hem bekend is, dat van de minitieuse, aan klein- n
geestigheid grenzende voorschriften, geen haarbreed kan worden
afgeweken. Neen! van zulk toezigt-houden is geen goeds
hoegenaamd te verwachten, vooral niet op een tijdstip , dat
welligt spoedig op handen is, waarin over dit hoog gewigtig
r rijks-belang uitspraak moet worden gedaan. Ieder ambte-
naar die zich bezwaard acht, wettige instellingen te hand-
j haven en zoo heilzaam mogelijk te doen werken, behoeft
‘ zijne overtuiging geen geweld aan te doen; het middel dat
` t dan voor de hand ligt is, züne betrekking te verlaten. Of,
zou men het, - om een voorbeeld te kiezen uit een andere11
j tak van algemeen Bestuur ­- in een hoofd-ambtenaar der pos-
i terijen niet misprijzen, als hij in openbaar gemaakte rap-
porten aan zijnen Minister te kennen gaf, dat hij het ge-
roep van vele handels-collegien om een unifor1n­port van
5 cents, een overdreven eisch noemde; als hij telkens zijne
stem verhief tegen het nieuwe stelsel van brieven­vervoer,
{ vooral nu daaraan zulk eene uitbreiding met de Staats-
spoorwegen moet worden gegeven, wanneer hij den Minister
in het openbaar den raad gaf dat stelsel niet te ver door te
drijven, ­- dat men het oude stelsel van expeditie met
postkar, diligences en trekschuiten niet geheel moest vaar-
wel zeggen , omdat aan het vervoer per spoorweg toch ook
nog gebreken kleefden -- dat hij daarom den Minister in
bedenking gaf om de postkar te behouden en haar desnoods
Y met den spoorweg te doen vervoeren - dat in de trekschuit
evenals op de spoorwegen, een bureau af te zonderen ware
voor het verblijf van een postbeambte, enz. enz.
Hoe belagchelijk dit ook moge schijnen , er ligt in zeker
opzigt hetzelfde beginsel in opgesloten, als in het volgen
van een tweeledig stelsel, het amalgameren van oude en
j nieuwe inrigtingen met betrekking tot het gevangeniswezen.
Het stelsel van afzondering is goed, of niet goed; het on-
E
ë
E
i
»
ï
t
s
j ,