HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 8

JPEG (Deze pagina), 868.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

[ V W`, ~ a w - -- ~ .. ­.­ ­.­ ...,. W. W w­~­,-­~.,o .`r
l i
t 6
breken op het gezag en onder den invloed van personen, .
wie het aan ervaring, aan geestkracht ontbreekt, om de
i moeüelijkheden het hoofd te bieden, die ieder nieuw stelsel
i onvermijdelijk met zich voert? De noodlottige gevolgen
van dat hinken op twee gedachten heeft men elders in droe-
g vige mate ondervonden; dat gevaar dreigt ook hier te lande,
i wanneer niet krachtig gewaakt wordt tegen de ideen van j
{ enkelen die bij veel verdienstelijks op het gebied der sta-
1 tistiek en administratie, zich tot taak schijnen te hebben
gesteld om, hetgeen zij welligt eenmaal moeten helpen tot i
j stand brengen, door schoonschijnende phrases en apodic~ · ,
A A tische uitspraken onmogelijk te maken.
S Wij zijn menigmaal reeds in de noodzakelijkheid geweest
j met al de kracht der overtuiging, die eene veeljarige on- t
dervinding verleent, daartegen op te komen, en wij zullen
het blijven doen, zoolang men niet door feiten aantoont,
dat wij in dwaling verkeeren. De tijd dien wij welligt met
de strafwetgeving te geinoet gaan, is gewigtig genoeg. om
de stem te verheiien, als vooroordeel en eenzijdige opvatting {
zich doen hooren en te sterker zullen wij die stem ver-
heffen, nu de man die meer bepaald het gevangeniswezen
l onder zijne leiding heeft, het publiek door voorstellingen
van gevangenis-inrigtingen in den vreemde, den toestand
j van ons eigen gevangeniswezen in verdenking zoekt te bren-
t gen; die gedurig op gebreken wgst, welke inderdaad niet het
stelsel aankleven, maar geboren worden uit dien geest van
halfheid, en uit gebrek aan zelfstandige overtuiging, zoo i
noodlottig in hem die geroepen is een grootsch werk te hel-
pen uitvoeren.
Welke gunstige uitkomsten zijn er te wachten van zulk
E een gewigtig deel van staatsbestuur, als de hoofd-ambtenaar,
die voornamelijk met de zorg daarvan belast is, zich telkens
in officiele rapporten en verslagen in afkeurenden zin daar- g
over uitlaat; die de wettig aangestelde personen met zijde-

l
l
!
ï
E
i
,t,,., i_,_n mmn cccc r in i