HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 7

JPEG (Deze pagina), 848.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

­­­..r_w, 4-;., vr ,·, _ Y, Y N Y, Y..Y, Y , e , M,
~ E
.
maakte nooit te vinden zal zijn? Men leest immers geen
druiven van distelen en doornen!
Men vindt er die het groote kwaad der gemeenschappe-
‘ lijke opsluiting niet looeheneu, maar toch zich volstrekt
niet vereenigen kunnen met dat weinig geruchtmakende
cellenstelsel. Dat afzonderings­systeen1 stuit, zoo heet het,
te veel tegen de menschelijke natuur; daaraan moet, wat
‘·‘ het ook koste, iets worden toegevoegd, waardoor het meer
i in overeenstemming wordt gebragt met den toestand, waarin
de mensch in vrijen staat verkeert. Wat meer gezelligheid,
‘wat meer tezamenzijn en onderlinge wrijving, ten einde
zich in de gevangenis reeds te kunnen oefenen in zoodanige
deugden en goede eigenschappen, als later in de zamenlc-
ving zullen noodig zgn. Geen cellenkap of wandelplaats,
wél een gemeenschappelijk arbeiden , of werktuigelijk achter
elkander aanloopen onder onafgebroken stilzwijgen!
Doch waar zouden wij eindigen, als wij de proefnemingen
en buitensporigheden wilden opsommen, waartoe men is ver-
vallen, nadat men eenmaal liet gronddenkbeeld van het
cellenstelsel, de geheele afzondering, heeft laten varen. Door
dat, zoeken naar iets beters, vergeet men wat vele jaren
geleden, aanleiding gegeven heeft, om tot dat stelsel van
afzonderlijke opsluiting over te gaan; welke gewigtige rede-
nen er moeten hebben bestaan om zoo radikaal met het
oude stelsel te breken en zulke kostbare gebouwen op tc
rigten. Was het niet omdat men het verschrikkelijke zede-
· bederf van het tezamenzijn der gevangenen voor goed den
kop wilde indrukken , nadat men het kwaad door klassili-
catie en afscheiding der gevangenen vergeefs had trachten
te bedwingen? A En hetgeen men toen, onder hevigen tegen-
stand, als het eenig en afdoend middel tot herstel heeft
erkend en aangenomen, zal men dat nu , na een nog niet
ten einde gebragten proeftijd weder vaarwel zeggen; afbre-
ken hetgeen met zooveel inspanning is opgebouwd; af-