HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 34

JPEG (Deze pagina), 797.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

32 `
. genisstelsel, van welks ontstaan anderen de eer toekomt,
r . .. . . . . . -·`, V aij
j r zal ons daarbij leiden en alleen de innige overtuiging, dat
hetgeen wij nu sedert twaalf jaren onder onze oogen zagen
’ opgroeijen en ontwikkelen, dat wij leerden waarderen als »__,
het eenig goede voor Nederland, dat zal ons doen spreken,
zoodra zich stemmen daartegen verheffen. Men beserïe toch ‘
, . . räï,;§jT.P·’:_;)=§5§a
[ wel het gewigt van het oogenblik. De keuze van een ge- gggrjq
i vangenisstelsel is eene zaak, waarin ieder staatsburger be-
trokken is. Voor niemand kan het daarom onverschillig r,_»
i zijn, als, bij het te voorschijn treden van meer milde en
g menschelijker denkbeelden over strafwetgeving, hier en elders(‘ )
van eene andere zijde pogingen worden aangewend, om tot
het onde stelsel van gevange1iisser1strafi'«e1i, zij het dan ook
r r<;;ïè~»*:鹿=£‘?è
l slechts ten deele, terug te keeren.
l (I) In de in 1862 te Weenen gehondene algemeene bijeenkomst van regts­ .i'V E rir
i geleerden zijn, betreffende het strafregt, belangrijke besluiten genomen.
Er is toen door den Oostenriikschen Staatsminister von Schmerling de
verklaring afgelegd, ~dat voortaan als beginsel behoort te worden aangenomen ,
«· dat niet langer aan de verwerpelijke theorie der afsehrikking mag worden
i · Ugedacht en dat bij de wetboeken van het strafregt in den misdadiger alleen
‘ ·de gevallen mensch, de op het dwaalspoor geraakte broeder mag worden
·«beschouwd, opdat de eischen der menschelijkheid met die der geregtigheid
··in overeenstemming mogen worden gebragt."
De berigtgever laat daarop volgen:
J ~Het vreugdegejuieh, waarmede deze manhafte verklaring door honderden
[ ~van Duitsche regtsgeleerden werd beantwoord, was de ongestoorde uitdruk­
‘ ~kiug van de meest bevoegde organen der Duitsche regtsbewustheid en van
··l1et Duitsche regtsgevoel."
‘ äï
­..._- ,_


: .
Q .2; 2 . ·'­. 52.**
‘·t>‘=§ïS;§‘_ '`,'

i ïïfiglf
{­=;_;· lä
, jeff; evvv |V.­:;‘;.»{i;.;ï`i`

r r
l ;··"°.§«"ï .=’; ‘· .
*4
l ¤`< i‘»`. ii" ``.`