HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 33

JPEG (Deze pagina), 875.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

»·-·n¤­¤xü"' er ‘ ` · - `*" "" JT") Y)"
r 31
rlrevwz voorstanders niet gewezen op eene dringende behoefte
j aan onderwijs in ambachten en handwerken? Als het ge-
i vangenisbestuur de énergieke pogingen van de directie niet
‘ ondersteund en bevorderd had, dan zou nog in dat belangrijk
deel van administratie niets verrigt, en spinnen en knoopen­
E draaijen de bezigheid zijn van een tal van eelbewoners, die ij
, later weder den kost moeten winnen met de uitoefening
i van hun bedrijf. lndien men het herhaald aanzoek, om den Y;
g voor den arbeid aangestelden ambtenaar, tot bgwoning van
ik de jaarlüksehe bijeenkomsten van directeuren voor den arbeid, `
Z niet altijd in den wind had geslagen, dan ware er reeds
ii lang een vast stelsel van arbeid aangenomen kunnen worden.
i Nu moet het bestuur zich zelf helpen en het 3/10 van de
vruchten van den particulieren arbeid daarenboven nog in JAY
ii ’s lands kas storten. Voorheen stelde men die juist ter be- “i
{ schikking van het bestuur, om de uitoefening en het onder- gi
wijs in allerlei arbeid mogelijk te maken.
ëïj En hoe vaak is er niet gewezen op de behoefte aan ge- ‘l
schikt personeel voor cellulaire gestichten! Waar zal men `
eenmaal bekwame, voor die taak opgeleide directeuren en Y j
verdere beambten vinden? Hoe herhaaldelijk is het middel i T
daartoe aangewezen in de aanstelling va11 surnumerairs, die
hunne opleiding in de gestichten zelven konden ontvangen;
ï doch, welke misslagen er ook te betreuren vielen, men
heeft aan die stem geen gehoor gegeven. Men meende voor _
die gestichten, voor die cellen en zalen, overal wel het
i personeel te zullen vinden en zoo doende te gelijkertüd aan
die overrlrevm eisehen van de voorstanders va11 het zuivere
stelsel te ontkomen.
voegen er niets meer bij, maar behouden ons voor, ;
i elke beschuldiging, elken aanval {Zie in da! openbaar gerlmm
t wordt, tegen de wijze waarop hier te lande de invoering
K van het zuivere cellulaire stelsel wordt voorbereid, met kracht ,
_ afteweren. Geen overdreven ingenomenheid met een geval]-

r 3 ‘’,i
. ‘ I·` r
t - ··Qi
ë ? fl
t
. F V “ ­~ .­sre ; ir·‘ __.. mmm .mjrnr;,._ r,;i,r,_i, Li