HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 32

JPEG (Deze pagina), 854.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

.^Y'FY"F’-"‘§$‘ "“"·""*"'~""‘5m`?­*'°?’*?­“· ~·­¥·•r~*-ï-•­·« »~•••a·-=¤•a•­•••-­­w.­­­­­.­` ­rv`r.­­ . v à` we . r g. - r `-«
j 30 j
Heeft men telkens gevallen van zelfmoord en waanzin te
. betreuren; is ziekte en dood door die streng toegepaste af- .
zondering grooter dan in gemeenschappelijke gevangenissen? I) t
. Men ontzie niemand; men strekke het onderzoek evenzoo
l uit tot het onderwijs, tot den arbeid in de cellen; ken-
merken zich de uitkomsten daarvan ook door overdrijving;
ä laat men soms de celbewoners aan werkeloosheid en ver- y
veling ten prooi?
De voorstanders van het cellnlair stelsel schromen geen
, onderzoek; zij stellen daar zelfs prijs op, want dan zal de
waarde van het zuivere stelsel tegenover de onbewezene be­ ;_
schuldiging van overdrijving en schadelijke werking in het ·
helderst licht worden gesteld. Dan zal blijken dat men in
E Nederland zich juist onthoudt van al die toevoegselen, die ,
l het stelsel in andere landen aan mislukking bloot stellen. Q”
, Inrigtingen, die zelfs in Belgie en in andere landen een
i onderdeel daarvan uitmaken, mist men hier. Geen stalles, ij
geene school, geen onderwijs in afgesloten áeèjes , wel strenge
afzondering van de gevangenen onderling, een hoofdelément
· van het stelsel, door de eenvoudige en doeltrelfende celkap,
` door afgezonderde wandelplaatsen in de open lucht. ,_
Maar wat hier wel gevonden wordt; wat hier noodlottig
L op de toepassing van het stelsel werkt, dat is de weifeling, ӕ
dat zijn de halve maatregelen, een gevolg van het onbestemde
zoeken naar iets beters. Hoe dikwerf is er door die over
T) Bladz. 22. ~Hierbij herinnerde ik mü, den staat van zaken in onze
etrafgevangenis van Leeuwarden; dáár toch had ik voor eenige dagen nog ij
r azmgetrotïen, één zieke op elke zeven gevangenen/’ Wij vragen is het ge-
noeg, zich dit te herinneren? l)ie toestand is niet van gisteren, maar aan
groote opecngehoopte gestichtcn eigen. Waarom niet even als in de zieken-
' huizen , meerdere afscheiding van zware, soms contagieuse en andere zieken? '
Bedriegen wij ons niet, dan waren voorheen zelfs de verwonden en zieken l
bijeen. Moeten niet krachtige maatregelen worden genomen om dat kwaad t
tegen te gaan? '
i

ig t