HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 31

JPEG (Deze pagina), 872.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

l in

ri
29
j j
’ beschrijvingen van vreemde gevangenisdnrigtingen in zeker
E opzigt nuttig en wenschelijk, noemen de openbaarmaking
, daarvan aan het groote publiek noodlottig en verderfelijk,
A wamzeer die reisver/zalen gecommemfeerd zvorrlerz gelijk het
V Veehtasche. Naar onze bescheiden meening mag, ja moet
U alles wat de ervaring aan het licht brengt, wat eigen inzigten
‘ eu overtuiging daaruit wil afleiden, aan de Regering worden
medegedeeld, doch verder mag men niet gaan. Onbewezen
; gevolgtrekkingen , gelijkstelling van ongelijksoortige toe-
= standen, peremptoire veroordeelingen van zaken, die een zoo
ï algemeen gehuldigd beginsel in verdenking kunnen brengen ,
, worden gevaarlijke wapenen in de handen van hem, die als Y
V- deskundige, of door zijne ambtelijke betrekking, gerekend
wordt beter dan eenig ander de behoeften te kennen; die
E W3P€H€I1 WOI'dGIl op 0`{lVCI'SCllOOI1bE:l`€ wijze g€l'lZLI]li€€I'd, Wäïl·­
_ neer men hoog verdienstelijke ambtenaren, aan het hoofd
van gestichten geplaatst, of commissiën die hem ter zijde
staan, in hun zwaarwigtigen arbeid bemoeijelijkt; hun pogen
tot zedelijke ophefïing van misdadigers in het openbaar als
0vewZra)`vi¢z_q kensohetst, en zoo doende vooroordeel en inge- l
1 nomenheid tegen een zoo weinig gekende zaak opwekt en ‘
" gedurig voedsel geeft. ls er werkelijk overdrijving, staat
men in de uitvoering verkeerde, zelfs belagchelijke maat-
L regelen voor, zoo als op menige bladzijde van het rapport ‘) jj
` gezegd wordt, men noeme dat verkeerde , die overdrijving
N bij name; men geve de nadeelige gevolgen daarvan op, niet
,4 in vague bewoordingen, maar in cijfers, met oordeel des
onderseheids uit de statistiek geput.
`­ Neemt de misdaad ten gevolge dier overdrijving toe,
blijkbaar uit het vermeerderend aantal reeidivisten; is de
2 eenzame opsluiting, everrlrevevz als zij wordt toegepast, van
¥ nadeeligen invloed op de bekentenis van den misdadiger?
, ______, __,_ ____ _
_· 1) niaaz, 1, IV, v, 9, 10, 12, 17, is, 23, 27, ao, ai en az.
i ii?
«
W Y, 1 5;:;