HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 30

JPEG (Deze pagina), 890.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

l
5
j 28
den bepaalden tijd terugkeert; (bl. 26) dat aan enkelen,
wier straf korter duurt, vergund wordt eenigen tijd langer 4
te blijven, ten einde hun ambacht beter te leeren, (bl. 20) enz. 3
­ Wij weten nu wel, de Heer G. deelt die bijzonderheden
niet als voorbeelden ter navolging mede, doch zij karakteriseren U V
het ensemble toch zoodanig, dat men telkens onwillekeurig
ë tot de overtuiging komt, nu, dat mag een stelsel onder ‘
het aartsvaderlijk beheer van een" Hoyer zijn, onder een
volk als de Oldenburgers, nergens anders zou dat in toe- 1
passing te brengen zijn. Als de gevonden steen der wijzen , ?
als model voor alle gevangenisstelsels, nemen wij dat te Y
Vechta zoo maar niet aan. - Wij zijn nog niet zoo, als j
de Heer G., van de groote voortrefïelijkheid daarvan, in
g eenen algemeenen zin, overtuigd. (bl. 6) Neen, juist uit de (
medegedeelde bijzonderheden, en door de overeenkomst van j
het Vechtasche met het Iersehe stelsel, komt het ons zeer _ §
` suspect voor, en kenden wij van het geheele rapport niets
anders dan de slot­phrase van den Heer G., (bl.32) wij zou-
den onze Regering, ons volk waarschuwen tegen een stelsel, Q
( dat, kunstmatig in zijne zamenvoeging van de meest hétérogene ‘
‘ bestanddeelen, in geen land, onder eene goed gevestigde ·
strafwetgeving, kan werken; een stelsel dat tot de grootste ' `
teleurstellingen zal leiden, omdat daaraan geen zuiver en
gezond begrip ten grondslag ligt. `
Wij eindigen met verschooning te vragen voor den vorm
van dit kleine geschrift. Even als de Heer Hoofd·Inspec-
( teur bij zijn bezoek te Vechta deed, hebben wij slechts de ‘
indrukken teruggegeven, die de lezing van zijn rapport bij
( ons te weeg bragt. 'Vreesden wij ernstige gevolgen van g
dat bezoek - van de openbaarmaking van dat rapport, wij
I zouden getracht hebben meer ordelijk, op meer uitvoerige Y
_ wijze de bezwaren tegen dergelijke afdwalingen uiteen te Y
zetten. Doch, vreezen wij al geene nadeelige gevolgen
van zulke inededeelingcn, achten wij zelfs opnemingen en
t g