HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 28

JPEG (Deze pagina), 874.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

_ i l
l 26 -
veel redeneren over irzdivirluaiiserevz, sel/’­_q012ar2zme·ná en wat ;
er van dien aa1·d meer zij; dc maieriele hulp na het ont- e
slag, niet van eene maatschappij alleen uitgaande, maar W
i door vereenigde krachten van gouvernement en bijzondere
personen, die alleen kan onze gevangenissen ledigen. Het e
vooroordeel moet zooveel mogelijk bedwongen worden, en `
voelt men zich al niet door een Hooger beginsel gedreven,-­ ­
ii kan de antipathie tegen ontslagen gevangenen niet over- H
wonnen worden, men bedenke toch wel dat het algemeen,
p dat het staatsbelang is, hen niet aan zich zelven geheel ‘
over te laten. Niet allen zijn te helpen; een aantal willen
niet eens geholpen zijn; omdat zij lust hebben in het kwaad; g
maar de massa is te redden door een kleinen steun in het
moeijelijk tijdperk van pas terug verkregene vrijheid. Die
daartoe de middelen weet aan te wijzen, sticht zich g1·ooter
j’ eerzuil dan de uitvinder, de najager van allerlei nieuwig­
heden, van allerlei kunstmatige afwijkingen van een zuiver
principe. g
En waarom zouden wij nu nog veel uitwijden over de
gevangenis-gebouwen, over de landbouw­inrigting te Vechta,
nadat wij de deugdelijkheid der grondslagen bestreden heb
ben, - bestreden hebben, als ·u007· was lam! ongeschikt.
Men zal die beschrijving met belangstelling lezen in het
rapport van den Heer G. Hij houde ons echter de aan- i
merking ten goede, dat het voornaamste aan het rapport
ontbreekt, en dat is het op bl. 14 in een noot genoemde
ontwerp ­-­ huishoudelijk reglement. Die een zoo gewigtig `
onderwerp behandelt als een gevangenisstelsel, en in het i
openbaar daarvoor als verdediger optreedt, kan er niet mede l
al' met eene oppervlakkige beschouwing te leveren, hoe men
de poort eener gevangenis binnen komt; ­- hoe die door
_i ongewapenden bewaakt wordt, in weerwil dat hij den ganschen l
f dag open staat; even als zelfs de afscheiding van de vrouwen-
i en inanneirafdeeling geopend werd aangetroffen, ­·­ hoe hier
. l
{
l
l
l
l
hg ä