HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 26

JPEG (Deze pagina), 868.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

E j
l 24
t
Wij vragen, welken weg wijst hier het gezond verstand
aan te volgen? Wat moet er geschieden om zulk eene ge-
mengde bevolking tot den terugkeer in de maatschappij
. voor te be1·eiden? Zal het zijn door ze eerst in de cel zoo
veel mogelijk hun vroeger bedrijf of handwerk te doen uit-
oefenen, om ze later, wanneer hun ontslag nadert, in be-
ä weegbare ijzeren hutten over te brengen en graaf- en boeren-
’ï werk te laten verrigten, even als een der stadiën van het (
lersche stelsel medebrengt; of, Hoyer`s methode volgen,
door ze naar de landbouw-inrigting te zenden, bruggen, ,j
maar vooral hunne eigen gevangenissen te laten bouwen!
En als dan die gebouwen eenmaal voltooid zijn? ­­ Als de _
t aannemer van die onbekwanie handen niet gediend wil zijn .....
Q doch het is inderdaad beneden kritiek om er langer bij stil
te staan! Men verbeelde zich eens de geprojecteerde ge- .
vangenis te Rotterdam, gebouwd door metselaars, timmer-
i lieden, smeden, loodgieters enz., uit alle de gevangenissen
des lands bijeengebragt; en die ambachtslieden ten deele
j gemetamorphoseerd uit horologiemakers, barbiers, kantoor-
A bedienden, hoedenmakers, zadelmakers en wat niet al meer,
i te zamen verblijf houdende in loodsen of keeten, even als
vrije arbeiders!
En nu, behalve het verschil in de maatschappelijke be-
trekking der gevangenen, hunne geaardheid, hun volks-
karakter? Stel eens de beschrijving eener Engelsche vrouwen-
gevangenis tegenover de verklaring, afgelegd door Hoyer,
i ten aanzien der Oldenburger gevangenen. ­­- Eene eervol, "
onlslagene vrouwelijke beambte uit de gevangenissen te
Brixton en Millbank, gezainentlijk meer dan duizend vrouwen
bevattende, zegt daarvan:
«/Als klasse zijn zij hopeloos verdorven. Als klasse, be-
udriegelijk, listig, kwaadaardig, dierlijk, ontuchtig en ont-
abloot van gevoel. Volgens hare verschillende geaardheden "
li azijn er ook verschillende wegen om haar tot gehoorzaamheid i

tt i