HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 22

JPEG (Deze pagina), 823.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

j 20

Wij stemmen niet in met die oelranien van gewoon in plaats
van matglas; met die draagbare privaten. De ingezetenen van
Roermond enz., zullen zich dan eenmaal kunnen verlustigen
in de aanschouwing der gevangenen, die gretig hun arbeid
zullen prijs geven, om, telkens als dit onbewaakt kan ge-
schieden , de kennis met de buitenwereld en met hunne vrienden ·
en bekenden aan te houden. Dit behoort immers consequent
i tot het stelsel? Later ontmoet men ze toch op de velden,
of aan den publieken arbeid!
nr.
E
j Wij komen nu op bl. 13 aan de gevangenis te Vechta,
de stichting van den edelen Hoyer; de plaats, waar hij waar-
t schijnlijk door te groote inspanning, zijne gezondheid heeft
verwoest, en het slagtoffer geworden is, van het streven naar
_ een doel, dat te meer onbereikbaar bevonden zal worden , nu
_ zijn levenwekkende geest daaraan is ontvallen.
` Vóór ons ligt, een waarschijnlijk eigenhandig door hem
` geschreven »/Votzun {Zes Direittors Ifoyer, die Einrieálnng
einer Zzoisso/zenansmlá beá¢@j"enrZ” waarin hij zijne plannen
g over de opterigten stichting te Vechta aan een vriend
mededeelt.
'A Van dien tijd af oefende hij zich in het bewerken van metalen, en maakte
daarin zulke vorderingen, dat hij op dit oogenblik een bekwaam werkman
mag worden genoemd. Op eigenaardige wijze deelde hij schrijver dezes mede
hoe hij het overlegd had zijne hevige drift te bestrüden. Eerst zeide hij,
nam ik mij voor, van opstaan tot den schaftijd niet driftig te zullen zijn,
dat noemde hij een sc/rofl. Toen die eerste schoft gelukte, ging hij tot een
tweede en derde schoft over, en volgens zijn eigen verklaring, zoowel als
‘ van de beambten, was hij zich nu volkomen meester. Ware deze knaap in
g de gemeenschap, onder harde tucht gebragt, wat zou er dan van geworden
zijn? -­ Zou hij zich nu niet beter voor de vrijheid hebben voorbereid, dan j
T onder eene tergende menigte van lotgenooten? ,
I
I