HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 21

JPEG (Deze pagina), 852.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

19
achter zich, later de kennismaking in de gevangenis te her-
inneren en ten zijnen voordeele te exploiteren.
Neen, geen wandelbokjes, geene eelkappenl den gevallen
mensch niet alleen zijne vrijheid ontnemen, maar hem daar-
enboven den terugkeer in de maatschappg ook nog onmogelijk
gemaakt! Of, `is n onbekend, de vloek die vooral in ons
land den ontslagen gevangene overal volgt? Zal het noodig
. zijn in een tal van voorbeelden het gruwzame van dat stelsel j
aan den dag te brengen? Kent gij ze niet, die ongelukkigen,
die na lang omzwerven weder werk en brood hadden ge-
vonden, en nu door een medegevangene verraden, en uit
nuttigen werkkring verjaagd, op nieuw in gevangenschap
geraakten? Menig menschlievend meester zou n kunnen
zeggen, boe hij telkens teleur gesteld is geworden bij het
in °t werk nemen van ontslagen gevangenen, omdat zijne
overige knechts geweigerd hadden met een ontslagen dief te
arbeiden. En, nu men dit kwaad zooveel mogelijk onscha-
delijk wil maken, zoudt gij aanstoot zoeken in weinig be-
duidende voorzorgsmaatregelen, in celkappen en afgesloten
wandelplaatsen, durft men het voeróereidivzg r100r de vrgfáeirl
noemen (bl. IV) als men, in strijd met het cellenstelsel, ge- l
vangenen bijeen brengt, om ze tot g1·ooter kwaad, tot nieuwe
gevangenistraf voor te bereiden (I)!
_‘"‘"­i ‘i`‘" "
1) Die gelegenheid om zich v00r ie bereiden voor de vrijheid, bestaat
l niet, zegt de Heer G, als een gevangene op den duur tusschen vier muren
V wordt opgesloten - (bl. IV) als of dáár ook geen stijd te voeren is! Wat
eene goede, verstandige leiding dáár vermag, merkten wij onlangs nog
‘ in een jeugdigen celbcwoner op. Deze van een buitengewoon opvliegend
` karakter , was zgn loopbaan begonnen met op kermissen rond te reizen. Hij
verklaarde, meer dan eens beproefd te hebben een handwerk te leeren, maar
zijne drift deed dit telkens mislukken, het werk wierp hij dan van zich af
en zoo doende was hij van ledigheid tot armoede, en misdaad vervallen.
l In de gevangenis was in den eersten tijd 11iets met hem aan te vangen. Van
, kwaadheid bevende, als de bewaarder hem iets gebood, bleef hij halstarrig
zich verzetten, totdat het den directeur gelakte zijn vertrouwen te winnen.
l
E
I
l
2
i.