HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 18

JPEG (Deze pagina), 846.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

' ”'”T"" ”""’"""’a·‘­é‘­~ài ~ ­ ~ ·» ~~E­~­ -­ »»<­,«­· .­­­... .. Ik - ,, W V { -4 Y Y CR V
i i
· 16
` Dat onder zulk eene alleenheerscliing door het hoofd van
j ` het gesticht alles een tijd lang goed kan gaan; dat geen
j _ Collegie van Regenten werkzaam behoeft te zijn, wie zou
j dat anders verwachten, doch men stelle zich eens zulk een
-· toestand voor in ons land, met scherptoeziende ministerieele
l { departementen, met rekenkamers en regterlijk toezigt! Zou
V dan niet te gelijkertijd Oldenburgsehe regtsmagt en beheer
der finantien moeten worden ingevoerd? ,
_ En dan dat eZrZ0mrZ0, van de collegiën van Regenten i
l vervangen te zien door een Raad van Ambtenaren, uitslui­ ·­ -
_ tend zamengesteld uit deskundigen, ambtenaren aan het
· Gesticht verbonden?
Y Alles fraai en wel zoo lang men vrede heeft met het ;_
j V ijzeren juk van een Obermayer, of rekenen kan op het va-
derlijk beheer van een` Hoyer, maar als deze ons ontvallen,
` heeft men dan de zekerheid waardige opvolgers terug te
i‘ zullen vinden? Heeft 1nen dan voldoenden waarborg, dat in
zulk een raad van ambtenaren, menschelijkheid, regt en
t ` billijkheid altijd zullen voorzitten? Neen, hetgeen de be-
j trekking van hoofd-ambtenaar alsdan in gemak en genoegen 4
zou winnen, zou door de opheiïing van de collegien van j
j Regenten wat duur gekocht kunnen zijn.
j Wij willen ten slotte den Heer Hoofd­Inspecteur in zijne
beschrijving der meergenoemde strafrnrigting op den voet
W volgen. X
Er ontbreken in het rapport, (en daarop wordt ook ge-
j wezen,) evenals in het Oldenburgsche wetboek, bepalingen i
omtrent al- dan niet afzonderlijke opsluiting, of eenige
verhouding tusschen gemeenschappeli_jke en cellulaire gevan­ i
genistraf. Zou dit ook aan het goedvinden van den Raad
j van bestuur zijn overgelaten? Men leest wel dat de Vech­ _
l tasche Inrigting eene gevangenis met cellen is, maar wat
er van het cellulaire stelsel nog overgebleven is, daarnaar
moet men raden.
llèi __A_______gp_g _gM _ W N Y ,_ _