HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 17

JPEG (Deze pagina), 862.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

,,_ êj,:.,. ·ï. g ~
l
F
Q
i
15
het ware een vaderlijke magt uitoefende. Menschen van zijn
stempel, wanneer zij naar eigen inzigten en plannen mogen
te werk gaan, leveren, omdat het doel goed en het hart
gezond is, doorgaans iets goeds, iets loffelijks in den kring M
waarin zij zich bewegen. Zoo ook hier. Met die middelen,
onder die bevolking »/mit practischen und durch kein starres
//Festhalten an einem system, leicht zur Einseitigkeit kom-
umenden Sinn,” kon de waardige man veel doen, kon hij
onder een betrekkelijk klein getal gevangenen, waaronder j
»~ daarenboven nog een 70-tal grootendeels bedelaars en land-
loopers, die in eene groote landbouwerij, (die niets heeft van
eene gevangenis, zegt de Heer G.) op zijne wijze, met M
veel vrucht werkzaam zijn. In dat Oldenburgsche Ommer­ `
schans komen dan ook in den regel die gevangenen, die
zich door het geleverd bewgïs van aanvankelijke verbetering i
een meer vrijen arbeid hebben waardig gemaakt. Eerstge­
A noemden blijven ook des nachts in gemeenschappelijke ruime
F en zeer zindelijke slaapzalen.
In de eerste plaats zij hier opgemerkt, dat zulk eene
vereeniging van bedelaars en landloopers met misdadigers,
_ in Oldenburg mogelijk is gemaakt, omdat de wijze van
Q gevangenisstraf (zie bl. 8) niet de wet is voorgeschreven;
hoe of de arbeid moet worden uitgevoerd, evenmin. Ook
f mist men alle bepaling nopens al dan niet afzonderlijke
j, · opsluiting. Naar bepaalde reglementen wordt de gevangenis
ook niet beheerd, (bl. 1) want een eigenlijk Reglement
bestaat er niet eens, (bl. 13) wel een anázverphuishouclelgk
reglement, in 1859 zamengesteld. »zDat ontwerp, - zegt
iP de Heer G. ­- schijnt mij toe ten aanzien van de vrijheid,
vaan gevangenen te verleenen, gestrenger te zgn opgesteld,
zdan wel in de praktijk wordt toegepast. Zoo kwam het
umij voor dat de bepaling van gesáarlig áaezigá juist niet
. »/altijd wordt opgevolgd, althans niet voor de vertrouwde
gevangenen?
1