HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 16

JPEG (Deze pagina), 857.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

l
i i
E
i
14
j A van de Zamlgeaaatea ook nog aardig worden te pas gebragt.
, aHier kom ik tot de meer inwendige inrigting en tot de
agrondslagen waarop het geheel steunt, waarover ik thans
ain eenige uitwüding treden zal, te meer, daar het mij
_: areeds vroeger voorkwam (en in die verwachting ben ik niet
ate leur gesteld) dat er veel overeenkomst bestaat met het
i alersche gevangenisstelsel, dat in den laatsten tijd vrij veel
abesproken is en doori zoo veele hoogst bekwame mannen
i »/wordt geprezen, waarvan ik slechts noemen zal de Hoog- M1
i aleeraars lllàááermaier, Holózearlarf en the rever. Clay, in l
» awiens werk ook wordt gewag gemaakt van the ultra theories
V I aadopted at Pentonville, om aieá van Zaadgeaaatea te spve/eea.
I .·aHet komt mij boven allen twijfel voor, dat er ook voor
j ‘ aons Vaderland hier veel is, dat de aandacht overwaardigis.”
Of die woorden passend zijn na onze mededeeling van de
¢ Irésá facts, laten wij gaarne aan anderen ter beoordeeling
· over. Wij stemmen geheel met den Heer G. in, waar hij ‘
zegt: aHet komt mij boven allen twijfel voor. dat er ook
avoor ons Vaderland hier veel is, dat de aandacht overwaar-
l »/dig is ,” en laten er op volgen, dat uit de wrange vruchten
l i van het Iersche stelsel onder anderen te leeren is, dat men
t door de opeenhooping en te zamenbrenging van booze
i elementen wel publieke werken kan tot stand brengen, [
­ maar op den duur op moreel gebied niets dan teleurstelling i _
V zal inoogsten. '
Wij zonden over dat lersche stelsel nog een hoekdeel vol
i kunnen schrijven, doch het Vecáztaseáe is aande orde, om,
wie vreet, als de gevangeniskwestie hier te lande nog eenige
{ jaren hangende mogt blijven , weder voor eene andere plaats
te maken.
t De overleden Directeur Hoyer, wiens dood teregt betreurd
wordt, heeft eenigen naam gemaakt als mensohenvriend en dit
als hoofd der gevangenisánrigting te Veohta, d.ie grooten-
` deels als zijn werk kan worden aangemerkt; waar hij als
,à_ï__ , . _ · .r.·~~»-·-­=--» ­-~- ~‘ ·’·· ·‘ ‘"""""‘°"‘%-*` ^‘“4`_"ï") Vr V"ï"rl lrr Vr 747777 Y nwfr Y KV iv