HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 15

JPEG (Deze pagina), 846.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

fix
s
t t
E L
s
« 13
gelooven dat dit juist is, had lerland zich een stralenkrans t
2 om het hoofd geslingerd, die hem in den laatsten tijd geheel -
j is afgerukt. Men schermde telkens met de weinige relapses ,
1 onder het vigerend strafstelsel; doch wat was het geval?
j The tiehet­ of leare-men ontliepen dadelijk na hunne voor-
loopige invrijheidstelling de Police snpervision, trokken naar
j `Amerika en vooral naar Engeland en Schotland. En dat
waren nu toch de cconoiets only released on licenses, when l
nthey were reforrned! Wie weet hoe menig orefornzed”, Iersch j
ne0nvict", later het ngarctters (wurgers)” handwerk, in j
Engelands bevolkte steden heeft uitgeoefend. »rOrirne” ­ .
lezen wij - nhegan to increase rapidly, and this increase 1
tof crime, running on trongh 1861 and 1862, thejcoitntry M
nhecarne alarrned ‘). Daar nu door de emigratie der ont-
slagenen het getal achtergeblevenen zeer gering werd, was
wel het aantal recidivisten in verhouding tot het geheel
l weinig beteekenend, maar daadwerkelijk en percentsgewijze
hoogst belangrijk, zoodat de schrijver op bl. 54, de ver-
1 klaring moet aileggen: Mind there is also the positive
j tstatenient of ]l[r. Gibson, that the proportion of old een-
; tvicts at spihe-Lrland, in 1862, was 27 percent of the
nwhole prison population; while the corresponding proportion
nat the pnblie­worhs in England was only 15 or 16 percent.
Dit in het voorbijgaan over de vruchten van het Iersche
stelsel. Die van het lïngelsche schijnen niet zeer smakelijk, .
doch de Iersche mogen inderdaad bitter en wrang genoemd
worden. En toch leest meu op bl. 23 van het rapport aan
g? den Minister eene zinsnede waaruit ten duidelijkste blijkt,
dat des Hoofddnspecteurs ingenomonhrid met de Vechtasche
inrigting voornamelijk ontspruit uit de overeenkomst met
D het lersehe gevangenisstelsel. 1Vij nemen die woorden in
_ hun geheel over, om te doen zien hoe de nltra­the0riën
1) Irish Facts and Wakefïeld Figures, bl. 56. r
l