HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 14

JPEG (Deze pagina), 886.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

l
I
L
t
12 t
r is, dit alles voorbij ziet en in vervoering kan uitroepen:
l zzdat men zich gelukkig zou achten eenigermate te hebben Q
j zzkunnen bijdragen tot de invoering van zulke doelmatige
j zzstralinrigtingen in ons vaderland, al ware het slechts daar- i
zztoe, dat althans de mogelijkheid dergelijke gesticliten te l
j zzbekomen, niet door het aanstaande wetboek van strafregt j
iv z/worde benomen ‘)." j
`I En nu de inrigting te Vechta zelve. Waardoor onder-
scheidt zij zich van anderen en wat wettigt de groote sym-
pathie die zij bij den Heer Inspecteur heeft opgewekt? Is
l het omdat zij zoo veel overeenkomst heeft met de Iersehe
i strafinrigtingen? Maar dan zouden wij moeten onderstellen ,
jä dat de ondergaande zon van dat Iersehe stelsel door ge- `1
noemden Heer onopgemerkt is gebleven; dat geschriften zoo
als de [risk Fallacies mzcl English Facls, by Sczzzlalor,
Disk Facts mzrl Waitejielcl Fzgzzzes, maar vooral Irish (Jazz-
zzicl Reform; l/le Izzlermerliczle pzisozzs azzzislake, by mz Iris/l j
pz·zs0zz­ckaplaizz, en menig ander geschrift, in den loop van dit ·
jaar uitgekomen, voor hem geen licht zou hebben doen op-
{ gaan over de resultaten van dat hooggeprezen Iersche stelsel.
Voor zoo ver de deugdelijkheid van een gevangenisstelsel
{ zich naar het aantal 1·ecidiven laat beoordeelen 2), en wij
l ,_._..._...... l
’) De Heer G. schijnt zeer zmpz·essi0zzuöe‘l. Eerst was Bmc/Eszzl het non
j plus ultra, toen de Ierse/te en nu weder de Vee/zmscáe straünrigting. Laatst-
genoemde, ouder het aarstvaderlijk bestuur van den waardigen Hoyer, was
j hier te lande reeds lang bekend.
2) Ook wat de recidivisten betreft luiden de Vechtasche berigten zeer E
E gunstig. De Heer G. zegt Bl. 26 ~Volgens de berigten van gemeentebesturen
enz., enz., zijn de uitkomsten van het stelsel te Vechta gevolgd, bü uitne­ *
nienheid gnnstig, en dus het getal recidivisten gering? Wie weet echter j
j niet, dat. honderden daar hun land verlaten, om hier en elders te gaan .·
i werken, iets dat in het Nederlandsch volkskarakter niet ligt. Hoe vele
j vroegere gevangenen kunnen met hun Wanderlzzch, waarin, bij de vrijgevig­
j heid der inrigting, van hunne straf wel niets vermeld zal zijn, elders hun ­
l ` bestaan gevonden hebben? Bovendien heerscht dáár te lande ook dc tegenzin)
tegen voormalige gevangenen niet zoo als hier te lande.
sl I
ll
, er i. i i i iiai ._,.. “~