HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 13

JPEG (Deze pagina), 852.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

tl
‘ l
l
l
anderen onverschilligheid , of meerdere berusting aangetroffen
Wordt. Om maar één voorbeeld te noemen. De Huizer
vischboer, berucht door die zucht tot krakeel e11 vechten,
die menigeen uit die streken naar de gevangenis voert,
gevoelt het onderscheid van zijn vroegeren en tegenwoordigen
toestand in veel heviger mate, dan de sjouwer uit de steden,
die dikwerf al zeer spoedig vrede heeft met zijn verblijf in
­ de cel. De eerste lijdt door zijne individualiteit C11 herkomst W
veel zwaardere straf dan de andere, en dit verschil in ge-
aardheid zal juist een verstandig en menschlievend directeur
tot verschillende behandeling aansporen. Wij spreken nu
nog niet eens van den zwaren misdadiger, van den meer
bescbaafden gevangene, maar zeker is het dat onder gelijke
f tucht, onder gevangenen van denzelfden landaard, groote
I verscheidenheid bestaat; en nu vragen wij, hoeveel te meer
zal dit het geval zijn onder verschillende natiën en hoe
dikwijls zal men zich daardoor aan misgrepen bloot stellen
i bij de beoordeeling van strafstelsels en strafinrigtingen en
g bij hunne toepassing, zonder te letten voor wie en waar ze
werken moeten.
Vergeleek men eens de gevangenis-bevolking der Iersche
g en Oldenburgsche inrigtingen met de onze , men zou zijne
hooge ingenomenheid voor het stichten van gelijksoortige
. inrigtingen hier te lande zeker wat lage1· stemmen. Is dit
waar ten aanzien van de bevolking, niet minder geldt dit
wat de loealiteiten betreft. Waar vinden wij hier te lande
Y de onuitputtelijke steengroeven, de rotsen, waar de Engelsche {
J en lersche gevangenen werk vinden? Waar zal men in ons 4
digt bevolkt land op den duur de gelegenheid tot landelijk
bedrijf of ontginning vinden, die in de heide en veen van
Oldenburgsch vlakten aangetroffen wo1·dt, in een staat waar
de hoofdstad naauwelijks 10000 inwoners telt en waar bijkans
alles van landbouw en veeteelt leeft! Hoe is het mogelijk, i
dat men door ingenomenheid met alles wat uit den vreemde
l