HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 12

JPEG (Deze pagina), 858.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

____;_e ,__,_,_w,,w,m,__,,____,,_,,,___,,ri,,w,”.r.._,.,_i .... ,,,1-. -.4 rl..,.,, ,,a-...,.,..w...H........­·.­­­....­»­­«­­.~­.­,,..­.“~.­ ï~ ·ï · ···~·=
10 '
Alstorphins Grevelink, Hoofd-inspecteur van ’s Rijks ge-
4 vangenissen.
Eene model-straiinrigting te Vecáda, een landschap in het
l Groot·Hertogdom Oldenburg, in zijn geheel slechts 115 Q
mijlen in oppervlakte, met weinig meer inwoners dan de
hoofdstad van ons Rijk bevat; met eene bevolking, vrij
[ algemeen bekend onder den eernaam van de goede Olden-
j burgers, die in onze veenderijen gaarne gezien worden en
in onze steden vrijen toegang hebben in de woningen der ïï
vermogenden, waar zij elken zomer als stukadoors of met-
l selaars werkzaam zijn en waar ze om hunne eerlijkheid ,
j ijver en matigheid in eene goede reuke staan.
j Vervalt men hier niet weder dadelijk in dezelfde fout als
jv bij den ophef die van het Iersche stelsel gemaakt is? Moet
niet bij de beoordeeling van strafwetgeving en strafinrigtingen
in de eerste plaats worden gelet op de individn’s, op den I
landaard waarvoor men ze in het leven roept? Zou men de
bevolking onzer groote steden, overgegeven zoo als ze meestal ·
t zgn aan het misbruik van sterken drank, gelijk willen stellen E
j met den eenvoudigen landbouwer die, zoo als de ingetogen
2 Oldenburger, maanden achtereen zwaren arbeid verrigt, om A
j na afloop daarvan met dan di/clcm Zande! tot zijn gezin terug g
te keeren? Zullen de middelen tot tuchtiging en afschrik E
l daar noodig bevonden worden, die in ande1·e landen, onder i
andere natiën onmisbaar zijn om de orde in de maatschappij
[ te handhaven?
j Bij de beoordeeling hiervan hapert het nu juist bij velen, ‘j
j zelfs bij célébriteiten in het vak, aan dat wm mzbgjïkennen A
der zaak waarvoor men optreedt.
Vraag eens aan het bestuur eener cellulaire gevangenis
j- hoc groot het verschil is zelfs tusschen gevangenen va11
nabij gelegen provinciën, tusschen die uit de steden en va11
het platte land, en hoe vooral in het begin van hunnen
r straftijd, bij den een volslagen moedeloosheid, bij den
jj
ïvä