HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 11

JPEG (Deze pagina), 811.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

~­_,Tg.,¤e.~;ïï.:’·‘ rv e ­»·- Mr, ,,-.» WT., Wa. --..-,.n..g . ­» _. _, ,_ r ,
‘ä
i
l
9 i
overwinnelijken afkeer tegen het zuiver stelsel van afzondering
is gegrond, doch wij* sommeren den Heer Inspecteur om,
niet op een geïsoleerd feit, maar op grond eener twaalfjarige
ondervinding en naar aanleiding van de uitvoerigste rap-
porten en selirifturen, die hem aan zijn bureau ten dienste
staan, waar te maken, wat hij in eene straks aan te halen
brochure reeds op de eerste bladzijde zegt: ndaardoor zal
" maar mijne verwachting eene bijdrage worden geleverd, om
i odoor den tijd de overdrijving in het cellulair stelsel te
»/doen wegvallen, welke inzonderkeid ook nog by ons wordt
l nwaorgenonzen en, zoo oneenen, nadeellg werkt; ja!
jj nwaardoor wij gevaar kunnen loopen te worden geleid tot
neen zooernvnnnn znrvnn cellulair stelsel voor alle ge-
lj noangertisstrafen, dat zouden óetrezn·en.”
Men ziet, de overdrijving in het cellulair stelsel werkt
nadeelig hier te lande; men leest het in een ofiicieel rapport
ld aan den Minister. Voorzigtigheidshalve wordt er wel bij-
l gevoegd: neoo nzeenen," doch een Hoofd­ambtenaar
Q behoeft niet te meenen, hij kan weten, hg moet weten, 611
daarom is de vraag billijk en gepast die wij doen, laat het
j niet bij die verklaring blijven; geef in bijzonderheden op M
waarin die overdrijving bestaat, waarin zij nadeelig werkt.
4
11.
ll
En waardoor zal nu die bijdrage worden geleverd, om
door den tijd de overdrijving in het cellulair stelsel te doen J
wegvallen? t
Wij vinden de oplossing dier vraag in eene brochure, of »
liever in een ofïicieel rapport, op bewilliging van Z. E. den r
Heer Minister van Justitie uitgegeven onder den titel: De
stmfinrigting te Veokta, bij de11 Boekhandelaar Martinus _
Nijhoff te ’s Gravenhage. De schrijver is de Heer Mr. P. W.
i
s
i
ri