HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 10

JPEG (Deze pagina), 886.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

jr _. .- -. i .-u-..._a=...;...,.,.,..,,,...3,... ;rn ., J
l
l

1 8
derling herkennen der gevangenen is als onderdeel van het
j stelsel, verderfelijk , of eene onverschillige zaak, beiden in
één stelsel kunnen niet zamen gaan. Is die algeheele af-
zondering overdrijving door voorstanders van het stelsel
i uitgedacht; is het gemeenschappelijk schoolonderwijs, ge-
l meenschappelijke godsdienstoefening, gemeenschappelijke ar-
j beid onder onafgebroken stilzwijgen, mogelijk en heilzaam , men
j voege dc nachtelijke afzondering, niet de kostbare cel er "j
i aan toe, maar men haspele niet alles dooreen. VVij hebben i
het meer gezegd, het stelsel der afzondering is niet de kalk
j en de steen, waaruit de cel is zamengesteld. De cel is i
j evenmin de heilaanbrengende kracht van het stelsel als de
[ gemeenschapszaal op zich zelve de zedenbedervende oorzaak
l is van het gemeenschappelijk stelsel. Het verschil ligt al- lj
leen daarin , dat in de eerste, zij het dan ook niet op de
volmaakste wijze, gearbeid kan worden aan de zedelijke op-
heffing va11 den misdadiger, terwijl het laatste, in de ge-
meenschap tot de onmogelijkheden behoort. ï
j VVij vragen, of met die overtuiging, die ten allen tijde ,
door de ervaring gestaafd is geworden , eene tezamenwerking
der twee stelsels mogelijk zij? Laat het zich nog verdedi-
gen, om tweederlei gestichten te bouwen, geheel afgeschei-
den van elkander, beiden onder één dak vereenigd, waar- j‘
door het kwaad der gemeenschap wordt bestendigd en de
l kracht der afzondering ten eenenmale vernietigd, is onzin.
En om die stelling van de voorstanders der zuivere en
algeheele afzondering onwaar te maken - om eenmaal
de behandeling der strafwetten als weluitgerust kampvechter
tegen langdurige eellenstraffen te kunnen optreden, worden
buitenlandsche reizen ondernomen, rapporten openbaar ge-
l maakt en de resultaten van eigen cellulaire strafinrigtingen
j tegenover de vreemden in een ongunstig daglicht gesteld.
l Wij kwalificeren deze handelwijze niet en willen zelfs
j aannemen dat dit alles op innige overtuiging, op een on-