HomeDe strafgevangenis te WoerdenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 753.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 13.67 MB

ä
il
zalen bij het opstaan, bij het morgen en middag eten,
bij de wandeling in de open lucht, bij den rusttijd van
_ iederen dag en op den ganschen Zondag en elk der ker-
kelüke feestdagen altijd te moeten zwügen, slechts één
O uur per dag uitgezonderd bij het ter ruste gaan op het
slaapvertrek 1), waarlijk dit mogt elders onuitvoerlijk
worden geacht of barbaarseh heeten, toch werd dit zwüg-
P sästeem te Woerden ingevoerd. In den beginne zal dit
natuurlijk veel moeite hebben gekost. Maar ieder bezwaar
schijnt allengs overwonnen. Het sijsteem wordt streng ge- 1
handhaafd en iedere poging tot vingerspraak of geliuister
verhinderd. Aan iedere werk- of eettafel zitten, -- even
als in kerk- en schoollokalen, - slechts vier vrouwen
naast elkander op ruime banken, allen in dezelfde rigting
naar voren , - zoodat zij bepaald moeten omkijken of ter i
_ zijde zien, om het verbod te overtreden. Op de wandel-
plaatsen wordt dezelfde maatregel bij het loopen van
twee aan twee in acht genomen. Overal naauwkeurig toe-
zicht en doodelüke stilte. Alleen in de school zacht ge-
fluister bij het onderwijs, - en in de kerk het gezang. En
s behalve den Godsdienst-Leeraar en voorlezer niemand, die
· met luider stemme de stilte afbreekt. De Dames zelve,
welke zich geene moeite ontzien, om de gevangenen te i
_ 1) Juist dát uur van zamenspreking schijnt mij zeer ongelukkig
‘ gekozen. Waarom niet liever onder het middageten? Maar tegen
p den nacht! Dán bovenal, dunkt mij, moest het zwijgen streng ge-
handhaafd, en door voorlezing en gebed geheiligd worden, om goede
~ gedachten achter te laten.
J
ë

l E