HomeDe strafgevangenis te WoerdenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 738.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 13.67 MB

ä
voor allen in de behoefte van naai- en breiwerk, voor
Marine, Koloniën of Gevangenissen, terwijl de Commissie
van Administratie in vereeniging met het Bestuur der
Afdeeling van het Nederlandsch Genootschap: Tot zcclelrjïcc
^ `
verbetering der Gcvcmgezmn, gelukkig slaagt, om daaraan j
· Werk voor particulieren toe te voegen, b.v. het naaijen
van keurige glace handschoenen, waardoor velen rui-
mere verdiensten Winnen en door vlüt een grootere uit-
gaans kas maken, die bg haar ontslag dubbel belangrijk
mag heeten. Een Dames-Comité der genoemde Afdee- jj
ling heeft zich vereenigd, om de gevangenen door op-
Wekking en toespraak in den kerker, en bij het ontslag
door raad en hulp bij te staan, tot het vinden van een
eerläk bestaan in de Maatschappä. Door geschikte lek- ij
tuur tracht men voor allen nuttige nitspanning te geven.
sr In het Schoolonderwäs wordt mede door het Rijk voor- j
· zien. De Heer vm DAM, als Hoofdondervvijzer , büge- ?
staan door eene Bewaarster als hulp­ondervvijzeres en 5 4
Gevangene-Assistenten, mag zich verblijden in vele
vruchten van zijnen arbeid, waarvan zijne Statistiek kan D
doen blijken. En met geen minder zorg wordt in aller V
Godsdienstige behoeften voorzien. Wekelijks ontvangt
ieder een uur Godsdienstig onderwijs, voor sommigen nog
eens of somtnds tweemalen ’sweeks herhaald. De Gods-
dienstoefeningen worden des Zondags en op alle kerke­
lijke feestdagen , gedurende het gansche jaar, en des win-
ters nog een avond in de week, afzonderlijk voor Pro-
è

1

ë