HomeDe strafgevangenis te WoerdenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 721.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 13.67 MB

·

14

haar regt heeft gehandeld, met het zwijgsüsteem in te
voeren, moet dit dan enkel gelden voor Vrouwelijke
. veroordeelden? Waarom dan niet te Leiden, te Hoorn, te
Leemoarden en elders voor Mannen? Maakt de wet onder-
scheid tusschen vrouwelijke en mannelijke veroordeelden?
M Is dit gelijk regt of gelüke straf voor allen?
V Eindelijk eene derde vraag. Behoort eene zoo belang- W
r rijke wijziging der gevangenisstraf, zoo als in dit geval
voor alle vrouwelijke correctioneel en crimineel veroor-
deelden, - niet ter kennisse te worden gebragt van de
Regterlijke Collegiën, 1) om mede in aanmerking te ko-
[ men bij het vonnis, dat zij zullen uitspreken? In som-
mige gevallen wordt aan den Regter overgelaten, te
j l beschikken over gemeenschappelijke gevangenis of een-
l zame opsluiting van veroordeelden, naar eene door de l
wet voorgeschreven verhouding van den tüd dier op- _,‘.
j sluiting, naar de meerdere erkende zwaarte van de
laatste boven de eerste. Deze vrijheid wordt door de wet
niet gegund bg de veroordeeling tot gewone gevangenis-
straf boven de twee jaren. Maar wel stelt de wet
op misdaden en wanbedrijven een minimum en maxi-- E
mum van straftijd , waarnaar de Regter zijne uitspraak g
l) Zelfs in de ofliciele »5'mtisiir>Zv mw Ac! Gcvmzgcniswezen, over 4 i i
1862 en 1863,- anders zoo mild aan de minste bijzonderheden, die j
in de Gevangenissen worden ingevoerd,-­ wordt met geen woord ge-
; vvag gemaakt van de invoering van een zoo veel hcteekenend Sijsteem.
a