HomeDe strafgevangenis te WoerdenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 753.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 13.67 MB

E à
" 10 j
zorgvuldigste Classificatie. En wat is bedriegelijker on~
der gevangenen, dan die classiüeatie? Wie voor ’t eerst,
i voor eene kleine misdaad en voor betrekkelük korten i
tüd, correetioneel of crimineel gestraft wordt, en ver-
g wezen wordt naar No. 1, kan soms de geraffineerdste
in ondeugd en zedeloosheid wezen, die onder No. 3thuis 1
behoort, - gelijk de zwaarst­misdadige eene meesteres I
[ kan zün in geveinsdheid en berouw, om spoedig; uit I
No. 3 naar No. 1 te verhuizen. Welk mensch zal hier
een onbedriegelüken maatstaf vinden, om niet dikwäls j
mis te tasten? De ervarenste Directeur staat hierbij p
telkens aan misleiding bloot. Alleen door geheime be-
spieding, door dagelijksch gadeslaan en door verklik­
king bij het gemeenschappelijk verkeer, kan hij het j
­ onderscheiden karakter der gevangenen leeren kennen. H
Hoe zal hij ’t doen, als niemand in zgn büzün spreekt?
Zal hij geen gevaar loopen, om eene min bedorvene,
maar meer praatzieke en daardoor telkens disciplinair- {
strafbare, onder meer bedorvene en gevaarlüke vrouwen
uit No. 1 naar No. 3 te verplaatsen? En als de tüd van
ontslag gekomen is, -- wie zal bij het zwügsijsteem de
i ontslagene genoeg kennen, om haar gerust te durven
aanbevelen in diensten? weten, wat al teleurstelling,
wat al misleiding op dit terrein van Philanthropie onder-
jv vonden wordt. Hoe zeldzaam zün de vruchten, waarop zij H
i hopenäkan na gemeenschappelijke opsluiting! Toch ont-
r breken ze niet geheel. Maar, waar een slot aan de lip- u
*2
il "
ti dit