HomeDe strafgevangenis te WoerdenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 726.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 13.67 MB

l
l maanden, - maar voor 6 of 12 jaren, en soms langer
nog? Indedaad, dit is eene verzwaring der gemeen-
' schappelgke gevangenisstraf, waarover men wel jaren
mogt gediscussieerd hebben, gelük men deed, vóórdat
het Cellulairsüsteem werd aangenomen.
BQ de Cellulaire opsluiting heeft men een süsteem,
een beginsel, een bepaald doel, om het wederkeerig be-
iderf van misdadigers te weeren, ­- en moge het middel
van afzondering daartoe in menig opzigt bitter zün voor
allen, die hunne vrïüheid verbeurden, de besten onder
hen zullen er ’t minst over klagen, omdat zij daardoor
in de gevangenis voor kwelling van anderen bewaard,
bij hun ontslag beveiligd worden voor verklikking, en
j ongehinderd den beteren weg kunnen inslaan. Maar bij
5 het zzugylqsqstecivz.? Neen, het is geen sijsteem; ’t is
j een dwangmiddel, eene aanhoudende marteling, - en met
wat voordeel? Ja, gedeeltelijk, zij ’t ook voor een
groot gedeelte, moge ’t dienen, om het onderling bederf 7
van kwade zamenspreking en verleiding te verminderen. g
Dit geheel te voorkomen zal wel onmogelijk zgn, on-
danks het strengste toezicht. Dat éene uur van ge-
oorloofd zamenspreken, ~ hoeveel onkruid kan ’t niet ·
weder strooijen onder de goede indrukken, die door
onderwäs, godsdienst of toespraak werden opgewekt? ï
Kennismaking en latere verklikking, opzet en verleiding
tot nieuwe misdaden 1), blijven toch mogelük, ondanks de
-”l;?)e_ónc£rvinding, na het ontslag, heeft het reeds bewezen.
ó