HomeDe strafgevangenis te WoerdenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 735.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 13.67 MB

., ~ ·~ se·, .,¥.» .«..~.... ,..;» rg.
j 8
l bezoeken, zitten slechts fluisterend bg deze en gene ne-
der. En wie als vreemdeling de onderscheidene zalen
betreedt, wordt onwillekeurig tot gelgk zwggen gedron­ `
j gen, ­­ en weet naauwelgks waar hg zich bevindt, als hg
zich niet verbeeldt, onder doofstommen te vertoeven ....
En toch zg11 ’t geene doofstommen, die daar bgeen
zgn, zonder te mogen spreken. Dat zal wel anders
blgken, als het uur van ter ruste gaan slaat, ieder •
hare schade zal trachten in te halen, en misschien in
één uur meer kwaads en verkeerds zal worden gespro-
ken, dan anders over den ganschen dag, onder meisjes
en vrouwen van 20 tot 50 en 60 jarigen leeftijd.
jj Wat zullen wg tot deze dingen zeggen? Alléén te
J zitten, zonder te kunnen spreken is hard. Met regt
in heeft men daarom bg de wetgevende magt langen j
tgd geaarseld en geraadpleegd, gewikt en gewogen,
eer zg besloot tot de afzonderlgke opsluiting van ge-
vangenen. Eerst waagde men de proef niet langer
, dan voor 6 Maanden. Later, bg gunstige ervaring,
was ’t dezelfde wetgevende magt, die na rgp beraad de
afzonderlgke opsluiting toestond voor 12 Maanden, ­-
M en dan nog bg veroordeeling tegen het dubbele van
j den gevangenistgd bg gemeenschappelgke opsluiting.
[ Maar hoeveel harder moet dan niet deze gemeenschap-
W pelgke opsluiting heeten met verbod van te spreken, als
1 men telkens spreken kan, en dat niet voor 6 of 12


l