HomeStatuten der Nederlandsch Indische Handelsbank, gevestigd te AmsterdamPagina 6

JPEG (Deze pagina), 447.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 12.13 MB

(S ·
op , aan hetwelk alle ztndere in lndië te vestigen
kantoren ondergeschikt zijn. De Hoofdzmgent wordt,
onder goedkeuring van Connnissztrissen, benoemd door ‘
de Directie, terwül de personen, ïmn het hoofd der .
kantoren g‘eplnatst, door het Hoofdagentselmp onder
zrpprobzitie van de Directie worden gekozen. T
TITEL Il.
Iloel der Mïnatselmppij.
ART. 4. _
De Vennootschap stelt zich ten doel den hztndel
in en niet Nederlttndseh Oost-lndië en nijverheid en A
oultunr ztldmir te bevorderen door:
1**. Het verrigten mn l)il­Lll{Z&Ll(C11, zoo als het dis- j
oonteren van hzindelspztpier, de handel in specie,
biljoen en wissels, het verstrekken van gelden op 1.
onderpand van oognosseinenten, producten of andere
roerende goederen, het doen van lm.ssie1‘sz2tiken, het
openen ven rekening-courant als anderzins. T
2°. Het doen mn voorschotten op enltuuronder­
neniingen en de dzmrinede in verband staande g
nijverheid.
3". Ondernemingen van connnereiëlen of indus­
triëlen aard of van openbaar nut in het leven te
roepen, of zich in zoodenige ondernemingen te
interesseren.
E
T
E
l l