HomeStatuten der Nederlandsch Indische Handelsbank, gevestigd te AmsterdamPagina 23

JPEG (Deze pagina), 493.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 12.13 MB

e
|
I
5
i 23
è een verlies van 50 ten honderd heeft ondergaan, is de
l Maatschappü ontbonden.
S Ook buiten dit geval kan de Maatschappü ontbonden
worden, door een besluit der Algemeene Vergadering,
mits in zoodanige Vergadering ten minste de helft van
l het geplaatst maatschappelük kapitaal worde vertegen-
woordigd.
ä -
» ART. 40.
jj Na de ontbinding der Maatschappü, onverschillig
om welke redenen, wordt door de Directie onder
g toezigt van Commissarissen vereffend, tenzij de Alge- _
meene Vergadering te dien einde eene bijzondere Com-
j missie zal hebben benoemd.
ij ART. 46.
De Algemeene Vergadering van Aandeelhouders
t vertegenwoordigende ten minste de helft van het
,3 geplaatst Maatschappelük Kapitaal, is bevoegd, wüzi-
gingen in deze Statuten te brengen, en over vermeer-
dering van het Maatschappelijk Kapitaal even als
over ineensmelting en vereeniging met andere Maat-
schappüeu te beslissen; alles behoudens de Koninklijke
goedkeuring.
ä
ART. 4*7.
Op de Vergaderingen bedoeld bü het tweede lid van
A art. 44 en art. 46 zijn de bepalingen van art. 40
{ ook van toepassing.
j
a