HomeStatuten der Nederlandsch Indische Handelsbank, gevestigd te AmsterdamPagina 20

JPEG (Deze pagina), 503.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 12.13 MB

20 r
wettige wüze zamengesteld, wanneer de aanwezige
of vertegenwoordigde Aandeelhouders ten minste een
vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal T
representeren. I
ART. 40. 4
Indien op de eerste oproeping aan de vereisehten ‘
hierboven vermeld, niet is voldaan, is de Vergadering
van regtswege ten minste gedurende ?)667”Z?·672 clagevz
geadjourneerd.
De tweede oproeping zal op dezelfde wüze als de
eerste plaats hebben, doch wordt het tijdstip tusschen A
den dag der oproeping en dien der Vergadering op
racket dagen verminderd. l
Onverschillig het getal der ter tweede bijeenkomst
aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders, zullen
de besluiten dezer Vergadering verbindende zijn, mits gl
dezelve over geene andere onderwerpen loopen, dan “
die welke in de eerste büeenkomst aan de orde van
den dag zijn gesteld. M
TITEL VI.
Balans, Dividend, R.ese1‘ve­Kas. A
ART. 41. i
De boeken zullen jaarlijks met Ultimo December
te rekenen van 1864 worden afgesloten. De Directie j
maakt daaruit de rekeningen, balansen en inventarissen
der Maatschappij op, en onderwerpt die uiterlük op den
eersten Julü aan de veriüeatie van Commissarissen
in Nederland.
l 1