HomeStatuten der Nederlandsch Indische Handelsbank, gevestigd te AmsterdamPagina 14

JPEG (Deze pagina), 458.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 12.13 MB

14
ART. 2. j
Commissarissen zullen bij een Reglement van orde
vaststellen, op welke wüze hun regt van oontröle en
toezigt zal worden uitgeoefend ten opzigte van al het- “
geen bij de tegenwoordige Statuten niet is geregeld.
Directie.
ART. 24.
Het beheer der zaken van de Maatschappij is opge-
dragen aan minstens twee of hoogstens drie Directeuren,
onder toezigt van genoemden Raad van Commissarissen.
De Direoteuren worden door de Algemeene Vergade-
ring van Aandeelhouders gekozen uit een dubbeltal,
door den Raad van Commissarissen voor te dragen.
ART. 25.
Elke Directeur moet eigenaar van ten minste 50 Aan- i
deelen zijn, die gedurende de waarneming züner
betrekking onvervreemdbaar zijn, en ten Kantore der
Maatschappij zullen blijven bewaard.
ART. 26.
Directeuren worden voor vüf jaren gekozen.
Zij zgn herkiesbaar.
ART. 27.
In geval van overlüden, ontslag of aanhoudende
verhindering van een der Directeuren worden door den

i i
i J