HomeStatuten der Nederlandsch Indische Handelsbank, gevestigd te AmsterdamPagina 13

JPEG (Deze pagina), 448.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 12.13 MB

13
30 Aandeelen, die gedurende zijn functie onvervreeind-
baar zijn en ten Kantore der Maatschappij gedeponeerd
moeten blijven.
, Aar. 19.
3 Commissarissen worden gekozen voor den duur van
5 jaren uit een dubbeltal, door den fungerenden Raad
van Commissarissen op te maken. Een vijfde hunner
treedt jaarlüks af volgens een rooster, de eerste maal
V door het lot te regelen.
De aftredenden zijn herkiesbaar.
. ART. 20.
Commissarissen benoemen uit hun midden een Voor-
zitter en een Onder-Voorzitter.
ART. 21.
­l Zn besluiten bü meerderheid van stemmen. Van
hunne deoisiën worden Notulen gehouden.
ART. 22.
Tot het nemen van een wettig besluit in de verga-
deringen van Commissarissen wordt de tegenwoordig-
heid van ten minste vijf Leden vereiseht.
In spoed vereisehende zaken is de tegenwoordigheid
van den Voorzitter en twee Commissarissen voldoende;
in dit geval echter wordt de eensteinmigheid tot de
geldigheid van het besluit vereischt.