HomeStatuten der Nederlandsch Indische Handelsbank, gevestigd te AmsterdamPagina 12

JPEG (Deze pagina), 461.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 12.13 MB

12
ter beurze van Amsterdam voor rekening en gevaar
van den eigenaar te verkoopen en in derzelver plaats
nieuwe titels aan don kooper uit te geven.
Deze termijn wordt voor de deelnemers in Neder-
landsoh Oost-Indië verlengd met zes Weken. ä
ART. 16.
De opbrengst van zoodanige Aandeelen, 118; aftrek
van alle kosten zal strekken in mindering van hetgeen
door den Aandeelhouder verschuldigd is; de meerdere 1
opbrengst zal hem worden uitgekeerd na aftrek der
verschuldigde interest tegen 5 ten 10() van den dag
der opeisehbaarheid tot op dien van den verkoop. .
TITEL IV.
Beheer. - Raad van Commissarisseii.
ART. 17. _j
Het bestuur der Maatschappij staat onder toezigt en
controle van een Raad van Commissarissen.
Deze Raad bestaat uit ten minste 6 en ten hoogste
1:5 leden, benoemd door de Algemeene Vergadering van
Aandeelhouders. Drie leden van den Raad moeten te
Batavia gevestigd zün en speciaal het toezigt op het
Hoofdagentsohap uitoefenen.
Anr. 18.
Elk Commissaris moet eigenaar zijn van ten minste