HomeStatuten der Nederlandsch Indische Handelsbank, gevestigd te AmsterdamPagina 10

JPEG (Deze pagina), 529.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.23 MB

PDF (Volledig document), 12.13 MB

, 10
is deelgenomen, zullen de stortingen op de navolgende
wijze plaats hebben.
j 10 pCt. onmiddelijk bij de deelneming,
15 pOt. eene maand later,
en de laatste 75 pCt. overeenkomstig aan de oproe­
pingen door de Directeuren onder goedkeuring van W
den Raad van Commissarissen te doen, door middel
van bekendmakingen 14 dagen vooraf in twee der te
Amsterdam verschijnende dagbladen te plaatsen.
De deelnemers in Nederlandsch Oost-Indië zullen
gehouden zijn de stortingen te doen aan het Hoofd- j
agentschap te Batavia, volgens den koers op Neder-
land, binnen eene maand na de bekendmaking in een i
der dagbladen aldaar.
l
ART. 12.
De eerste storting geschiedt op een eenvoudig
recepis.
Op voldoening der tweede storting ontvangen de {
Deelnemers een voorloopig bewijs, doorloopend ge- j
nummerd, voorzien van de naamteekeningen van twee
Directeuren en twee Commissarissen, op welke bewüzen
de verdere stortingen zullen worden afgeschreven met
uitzondering der laatste storting, waarvan zal blijken
door de overgave van het Aandeel aan toonder. V_
Alle stortingen in Nederlandsch Oost-Indië gescl1ie­
den tegen recepissen, die zoo spoedig doenlijk tegen ,
voorloopige bewijzen en na de laatste storting tegen _
Aandeelen zullen. worden ingewisseld. l
l