Home1000 pound belooning dood of levendPagina 96

JPEG (Deze pagina), 877.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

fr _ ,, , n ,-,.E..E..,~f ­rv ·‘·"v‘•ä' '*""”‘ ?é,_;Ll,¢:ïyJ
à Terwijl ik mij door de eb stroomafwaarts liet, meevoeren,
cht { besluiteloos, in welke richting ik zou zwemmen, zag ik plot~
els, t .seling vlak bij mij de omtrekken van een kleine Chineesche
eer rivierboot, wier bezitter klaarblijkelijk uit zuinigheid geen
an, j r licht had uitgehangen. Deze sampan zien en haar aanroepen _
de was natuurlijk het werk van een oogenblik.
>ok De Chinees bekeek mij met verbaasde oogen. Op deze
nig manier en op zulk een nachtelijk uur had hij zeker nog nooit
het een passagier aan boord gekregen. Ik vond het niet noodig
jj zijn geest door eene uitlegging op te helderen, doch ik beval
öór j · hem mij naar Shanghai Pootung teroeien en aan te leggen ~
vee bij een Duitsche stoomboot.
an- De kapitein, dien ik kende, zette groote oogen op, toen
en. l‘ hij mij druipnat voor zich zag staan. ‘
ier. ,,Natuurlijk blijft u bij mij aan boord," zeide hij dadelijk.
1en * nadat ik hem met weinige woorden mijn avontuur had verteld.
gen Daar was ik blij mede. Zooals ik nu bemerkte, had de zaak
mijn mij toch een beetje aangegrepen.
·en. _ ,,Niemand weet nu, waar u bent. Het zou dus het ver~
eze 'standigste zijn wanneer u op mijn schip bleef, totdat u afreist,"
. ik zeide hij, toen wij den volgenden morgen aan het ontbijt
·zaten. Met hartelijken dank nam ik zijn voorstel aan. De
gen eerstvolgende nachten liet ik in pakken mijn boeltje halen,
aan · zoodat ik weldra heel huiselijk was ingericht. l
ang De kapitein bracht mij dagelijks de nieuwtjes uit de club. De
Het l gemoederen, opgewonden door mijne spoorlooze verdwijning,
ch·· l_ putten zich uit in vermoedens, waarheen ik toch wel zou ge~
be·» _ gaan zijn, totdat het ook hier werd: ,,Uit het oog, uit het hart."
igs~ Een paar goede vrienden, op wier stilzwijgen ik rekenen
ken V j kon, bleven ingewijden, twee vrienden aan land, die vroeger
mij herhaaldelijk met mijn schip hadden gereisd en die sedert mijn
aankomst in Shanghai al hun best hadden gedaan om mij bij
rde. mijne plannen te helpen. Op een goeden dag brachten zij mij
irfd een` pas, die zij met veel moeite hadden weten machtig te
worden. Deze stond op naam van een zeilmaker van de
een Amerikaansche marine H. W. Iohnson. Van vreugde stralend
nam ik het voor mij onbetaalbare papier in ontvangst. De
een gegevens omtrent lichaamsgrootte enz. klopten prachtig.
een ,,Natuurlijk reis ik in uniform," zeide ik terstond. ,,Ik weet
b€~ een Chineeschen kleermaker, die ook voor de Amerikaansche _
xzf
.