Home1000 pound belooning dood of levendPagina 94

JPEG (Deze pagina), 855.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

l

ag Zoo waren eenige weken in een rusteloos en vaak ont-
:y­ ( moedigend zoeken naar eene gunstige gelegenheid verstreken.
zn. toen ik op een avond de meest dringende waarschuwing
en kreeg van een kant, van welken ik het 't allerminst verwacht
in had. Ik vernam, dat de Engelsche consul­generaal en zijn
de Iapansche collega een vergadering belegd hadden, waarbij
alleen gesproken was over het geval Lauterbach, dat bij alle
nl Entente­broeders zooveel ergernis verwekt had. Nu wilde men
op den misdadiger in de duisternis overvallen, met geweld op
gp- een Engelsch of Fransch koopvaardijschip brengen en hem
:n, hierdoor in Singapore doen afleveren. Een keurig plan, zooals
:r~ men ziet, met echt Engelsche, diplomatieke hulpmiddelen, Ik
kon nu overal lezen, dat de Engelschen de premie, die zij
ne ii op mijn hoofd gezet hadden, tot duizend pond sterling hadden
re. verhoogd. Met een doeltreffenden dolkstoot was dus gemak~
er kelijk een klein vermogen te verdienen. De toevoeging ,,dood
gn g of levend" moest wel verleidelijk werken; verloopen sujetten,
n- die voor niets terug deinsden, waren er ook in Shanghai in
os ; overvloed. Bezwoeren dan een paar omgekochte mannen van
n- 3 eer, dat de moordenaar uit zelfverdediging gehandeld had.
er dan zou geen enkele Engelsche rechter het over zijn hart
·al kunnen verkrijgen om het schuldig uit te spreken.
Wel kreeg ik bij deze berichten nog geen kippenvel, `
zn maar ik nam mij toch ernstig voor om reeds den volgenden
te ` ` dag van woning te .veranderen en mij niet meer in het open~
baar te vertoonen. Een kort courantenbericht, dat de be~
gp I kende kapitein Lauterbach 's morgens op een eenzame plaats ­
Ik ' dood was gevonden, scheen mij een al te weinig eervol einde
et van mijn levensloop.
ar In gedachte betuigde ik den vriendelijken waarschuwer
te mijn· hartelijken dank en ging toen naar Neumann, om er eerst
nr eens een of twee tegen den schrik te nemen. Reeds vroeg
le F wilde ik naar huis gaan. Maar zooals het gaat, ik trof goede
vrienden, en het werd zóó gezellig, dat ik mijn goed voor-
zd . F9 nemen totaal vergat. Kortom, de nacht was al ver gevorderd,
s- toen ik eindelijk in de beste stemming mijne schreden naar
id huis richtte.
ar fl Eerst toen ik in ,,Public Garden" was, kwam mij de waar~
in schuwing, die ik dien avond gekregen had, weer in den geest. {
En plotseling ontwaakte mijn wantrouwen. Ik hoorde voet-
E
E