Home1000 pound belooning dood of levendPagina 93

JPEG (Deze pagina), 869.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

illy
ïïejë = ‘ I ï
l" y" . ly
lïlf j allen steeds gedacht hadden, dat ik zeker op een goeden dag
jgl`: . hier in deze club zou opduiken om oudergewoonte een whiskey- ,
=· P soda te drinken. En nu regende het letterlijk uitnoodigingen.
W Om van alle gebruik te maken had ik zeker een paar maanden
in Shanghai moeten blijven, wat intusschen volstrekt niet in
jl ¥ mijne bedoeling lag. In ieder geval bracht ik de volgende
I dagen menig gezellig uurtje bij bevriende families door.
jef; gi Had ik nu maar niet uit den treure moeten vertellen! YO?
lgjj, Ten slotte kwam ik mijzelf voor als een gramophoon, die op
Fiji verzoek zijne cäuntä afdraait. Ik moeliï zelfsl voor Ide ver-
Agï-K; ` eeniging van uits e ingenieurs een eine ezin ouden, gil
S ävaardoorláenminste vele weetgierigen ineens tevrgden wer-
yêïë- Y en geste .
H. ‘· O k d E l h b t ° d " l
M o e nge sc en e uig en voor min ersoon eene
warme belangstelling, al was het ook op edne Igmdere wijze.
Q,). ` Wel is waar sprak ik op straat met velen van hen, alsof er
U; ` thans niet eene geheele wereld tusschen ons lag, maar op den
· achtergrond dreigde gevaar. Waarschuwingen, die ik aan-
‘ vankelijk als uitingen van te bevreesde gemoederen achteloos
gi gen winddhad geslaäïi, läeräiaalderà zich ánet nadere aan-
_ ui mgen; aarom ac e i et toc gera en om wanneer F
ik uitging, vooral 's avonds, op mijn hoede te zijn en vooral f
de vreemdelingenwijken te vermijden. gj
li Op een dag gaven mij twee Indiërs ongemerkt een teeken l
« om hen te volgen. Toen wij er zeker van waren niet te ` `I
l H worden bespied, lieten zij mij dichter bij hen komen. _
Q; ,,Wij weten zeker dat men u gevangen wil nemen, door j
ofkgexäeldá" lïlatkwaï de korte inhoud van hun relaas. Ik f
jj jj e an te e in e ere s, maar was er nog maar steeds niet
,4; ,5; it van overtuigd, dat mij hier op neutraal terrein ernsti evaar 5
dreigde. Dat niemand het zou wagen mij bij dag gan te
Q'? raken, daarvan was ik overtuigd, en 's avonds stak ik voor
alle zekerheid een browning bij mij. Ik meende daarmede
I voldoende beveiligd te zijn. ­
[jim ‘ · Dagelijks had ik besprekingen met heeren, van wier invloed I
ik met het oog op mijne plannen gebruik wilde maken, als-
gg, jj mede met ondernemende landgenooten, die evenals ik bereid
gjlgïgg T waren iets te wagen om naar het vaderland te komen. Maar
{FFI; 4 zooveel hoofden, zooveel zinnen. Ten slotte besloot ik mijn
1* geluk verder op eigen gelegenheid te beproeven.
90
‘ { . F
Xx.-aïltï . . . ­ ~