Home1000 pound belooning dood of levendPagina 89

JPEG (Deze pagina), 874.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

Ml, . - ~
g. en wist daardoor ook, dat zij nu aan land gereed stonden {
* om de post in ontvangst te nemen. Bij deze gelegenheid' i
wordt een glas, soms ook meerdere glazen gedronken. In
ieder geval heet het: de post in ontvangst nemen. c
­ Van de Iapanners had ik reeds afscheid genomen. Nu was j
{Qgï het nog zaak dezen zeven Entente··broeders uit den weg te S,
' blijven. Ik keek door een patrijspoort naar buiten. Iuist, Qi
, daar kwamen zij reeds achter elkaar de brug op, ,,old captain
jjïjiï W Robertson voorop. Wat had deze menigen grog bij mij
`gedronken! En nu mocht ik mij niet laten zien. Nu, er zullen jj
wel weer andere tijden komen. Vergenoegd wachtte ik, tot­·
r5{j ; dat ik zekerheid had, dat zij allen in de hut van den kapitein gëï
bij elkaar waren, ging toen heel stil met mijn bagage van
§;g_j§‘i,i· ' ` boord en stond nu op neutralen, Chineeschen grond.
, Ongehinderd kwam ik aan het station. Het verkeer was l
_; als in vredestijd: eerst 's avonds ging de volgende trein. Zóó
r lang wilde ik hier niet wachten. De mooie dag noodigde tot
* een uitstapje. Op een huurezel reed ik naar de badplaats ¥,_
Peitaho, bracht daar een paar gezellige uurtjes door bij Dr.
Pankstadt en zijne aardige vrouw en stapte 's avonds om
J negen uur in den nachttrein naar Tientsin. Daar werd ik met
ägïiçr geweld gedreven naar mijn besten, ouden vriend, den flinken. fi
» echt~Duitschen man met zijn handschoennummer tien, die op
de kanonneerboot ,,Iltis" op haar eeredag bij de Takuforten
. als loods aan boord was geweest. Mijn vriend Lindberg had
Q nauwelijks mijn stem herkend, of hij kwam reeds in zijn
· pyama aanloopen. Weldra was ik door zijn geheele familie
ji j omäingd en uit aller oogen straalde mij de vreugde van het
we erzien tegen. · jg
? Den volgenden dag reed ik met den sneltrein naar Tsinanfu.
ji Vergenoegd liet ik het vruchtbare en tot in zijne uiterste ,
.' hoeken door zijn ijverige bewoners bebouwde land aan mijn
xgjjgg oogen voorbijvliegen. Aldus kwam ik langs de heilige bergen
naar den Hoangho, waar de reuzenbrug over de rivier een
indrukvolle getuigenis aflegt van het vermogen der Duitsche
Q ` techniek. Den 16d<·>¤ juni bracht mij een veerboot over den
;j Yan°gstekiang, en tegen vijf uur liep de trein de oude keizer­
' stad Nanking binnen. Hier was het weer eens een aangenaam iz
oponthoud. Dadelijk reed ik in een rikscha naar een goeden
l bekende, stelde mij vandaaruit per telefoon in verbinding ‘
lj i ss .
iï ‘? °,. {
.-l· ` ~