Home1000 pound belooning dood of levendPagina 86

JPEG (Deze pagina), 739.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

E
ras liet hem praten. Want hoewel ik van begin af aan met een
nen paar erg geradbraakte woorden te kennen had gegeven, dat
m°‘ _ ik helaas geen Engelsch sprak, kletste hij er vroolijk op los,
j jä en het duurde een langen tijd, vóórdat hij mij van zijne
Fï tegenwoordigheid verloste.
ge § Cm vier uur werd de ,,Ataka Maru" van de boei los
an gemaakt. Toen ik aan dek kwam om te kijken naar de
mm vaart uit de baai van Manila, ontmoette ik drie Chineezen,
van i die klaarblijkelijk tot de bemanning van het dek behoorde.
Ik wilde hen achteloos voorbijgaan. Maar plotseling sloegen
ïï drie handen aan de mutsen, en driestemmig klonk mij een
V kt Q vroolijk ,,l/Iorning, captain" tegen.
last" ‘ Mijn schrik was niet gering. De geschiedenis begon goed.
Tang I Maar vanwaar kenden mij die kerels? Ik bekeek hunne grijn-
ïl zende gezichten nauwkeuriger. ·­- Iuist, ik had hen eens op mijn
a" jg; ,,Staatssekretär Krätke" aan boord gehad. Er kwamen ]apan­
‘t°°‘ fl ners naar ons toe. Ik moest verder gaan om aan dezen niet
äxës op te vallen. Een kort, dringend ,,Niet spreken l" was alles,
daï jl wat ik kon zeggen.
3 k Of zij het echter klaar zouden spelen om mijn geheim tot aan
° E mijn aankomst te bewaren! In ieder geval was het een ellendig
wat j onbehagelijk gevoel aan de genade van deze drie Chineezen
d lf te zijn overgeleverd. .
aan ,,European fashion, very good cook" (volgens Europeesche
ags wijze een zeer goede kok), zeide de kapitein bij het avondeten.
gem Ik vond het echter echt Iapansch, maar misschien ook had
eg mij die ongewenschte ontmoeting den eetlust bedorven. Hoe
E 8 het ook zij ·-· ik maakte gauw, dat ik weer in de frissche
Mcä ` lucht kwam en hing aan dek mijn hangmat op. welke Abshagen .
alg:) mij had meegegeven. Beneden was het mij te warm.
gl ë. s Na een paar uur stond ik bibberend van koude op. Het
SO I was aanmerkelijk koeler geworden, zoodat ik zoo vlug mogelijk
Wél; ‘ mijn boeltje oppakte om in mijn hut verder te slapen. Maar
ch) · dat viel niet mee. Nauwelijks lag ik. of in alle hoeken kwam _
__ er beweging, en na een paar minuten deden de ratten weer
V ml! Q net, alsof zij hier de baas Waren. Zij piepten en dansten en
lmà i sprongen over mijn kooi. Draaide ik het licht op, dan zag ik
lh € Q de langstaarten naar alle kanten uit elkaar stuiven; ik had 4
et ` echter geen lust om mij den geheelen nacht met die ellendige E
lam l beesten bezig te houden. Dus kleedde ik mij maar weer aan i
83
si °