Home1000 pound belooning dood of levendPagina 83

JPEG (Deze pagina), 856.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

li ‘
ly L`_. deels uit conserven bestond, nuttigden of onder vroolijk
jj gepraat de eene sigaar na de andere rookten, gevoelden lj
4, wij ons vrij en gelukkig. Natuurlijk moest ik ook hier van ly
onze lieve oude ,,Emden" vertellen, en vaak zweefden onze
Q` E gedachten en wenschen naar het verre vaderland. Ook onze lj
§Z‘ Amerikanen schenen zich geheel en al naar het oude vaderà
ij l land getrokken te gevoelen. Het waren, zooals gezegd, onver~
J getelijk heerlijke uren, die wij in zorgelooze vroolijkheid aan
ij boord van de keurige kleine ,,Anita" doorbrachten.
l- In Cebu, waar wij 's avonds om tien uur aankwamen,
maakten wij kennis met eene_ werkelijk moordende hitte en
daarbij een muskietenplaag, die ons de kamer in het kleine
jjël ~» hotel, waar wij overnachtten, tot een ware folterkamer
jgljïjj , maakte.
ff Tegen den avond ging de Amerikaansche stoomboot ,,O @2
'`'‘" Z Neill Mac Cloud" met ons naar Manila in zee. Dit werd ll
gï een buitengewoon interessante reis. Wegens de hitte was men
?*£°‘]_, dag en nacht aan dek, waardoor wij eene mooie gelegenheid
b hadden om onze vele reisgenooten ·­­· meerendeels Philip~
pino's ·-· in hunne vreemde levenswijze te bekijken. Honderden j ‘
kemphanen gingen mee naar Manila, om daar als offer van ïä
een wreede sport het leven te laten. Beter dan de mannen ‘
bevielen mij hunne bevallige vrouwen, die 's morgens vroeg
voor aller oog ongegeneerd haar toilet maakten. Ook luisterden
wij met genoegen naar de muziek, die zij op hunne gebruike~
lijke slag~instrumenten maakten. lj '
ï In Manila, waar wij den 29S’¢€¤ Mei aankwamen, veranderde bj
het schouwspel weder. Zonder lastig te worden gevallen door
jg, Mi de Engelsche en Iapansche oorlogsschepen, die anders bij het
eiland Corrigedor liggen en, letten op wat in· en uitvaart,
voeren wij de rivier op en s middags om twee uur stapten
;?.·;,gg_j wij blijde aan land. n U •
5 Nu was het uur gekomen, waarop Schonberg en ik afscheid
{jj. moesten nemen; alleen ter wille van mijn gezelschap wilde hij
den verren en gevaarlijken weg over China en japan niet
medemaken, waartoe mij een gewichtige opdracht, die ik in l"
Batavia op mij had genomen, noodzaakte.
· Dadelijk na aankomst namen wij van elkaar afscheid, hoewel F-
nog niemand van ons wist, wanneer wij verder konden reizen. ’
Aldus hadden wij afgesproken: want ik had een plan in het jg?

xl. 80 il
I ·.`=yl‘